April 2022

Month

Friday, April 8, 2022 This week at Assumption College English Program, ACEP, summer school the year 10 students learned about self expression. In these activities, students expressed their interest, characteristics...
Read More
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.30 เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาด (Drawing) โดยใช้เทคนิคเกรยอง (Crayon) บนระดาษ ขนาด 42×59 ซม. (A2) โดยฝึกการลงน้ำหนัก ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา ตามแบบที่กำหนดให้ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดภาพเสือด้วยเกรยอง แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ...
Read More
เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาดและการระบายสี (Painting) โดยให้นักเรียนสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางศิลปะ ด้วยการใช้สีและพู่กัน ประกอบกับเทคนิคอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียน มิสนันทพร บุญเจริญ
Read More
กิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียน Year 10 โดยทางโรงเรียนได้เชิญอาจารย์กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะทางศิลปะให้กับนักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ Activity 1 : Orthographic and Isometric Drawings วันศุกร์ที่ 25 และวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 –...
Read More
ประกาศผลรางวัล การประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ “COVID กับ ชีวิตประจำวัน” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ภาพผลงานแสดงถึงความสามารถในการวาดภาพ จินตนาการและความคิดสร้างารรค์ของนักเรียน ACEP ถึงการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเทคนิค Digital Painting โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / iPad / Smartphone etc. “ การให้รางวัล การประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ...
Read More
นักเรียนระดับชั้น Year 11 วิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้เรียนรู้วิธีการวาดและการระบายสีภาพคนเหมือน โดยให้วาดหน้าตนเอง เทคนิคสีโปสเตอร์บนกระดาษร้อยปอนด์ ขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) โดยให้ใช้สีขาว-ดำ ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดและการระบายสีโปสเตอร์ภาพคนเหมือน แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบของผลงานในหัวข้อนี้ที่ให้นักเรียนวาดใบหน้าของตนเอง...
Read More
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฏกติกาสากล ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีการวางแผน คิดวิเคราะห์ มีสมาธิในการเล่น เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ติดตัวนักเรียน และยังสามารถพัฒนาต่อไปสู่นักกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสามารถแบ่งเวลาในการเล่น E-Sports ให้ถูกต้องและรักษาสุขภาพเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน คิดวิเคราะห์ในการเล่นกีฬา E-Sportsเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและปฏิบัติตามตามกฎกติกาสากลของกิจกรรม E-Sportsเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเล่น E-Sports และสร้างชื่อเสียงให้ตนเองได้
Read More
1. ประเภท Challenge  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีได้รับรางวัล ” Core Values Gracious Professionalism Award “ 692ด.ช.ธราเทพ             กิจรุ่งรัตนกุลYear 8644ด.ช.รมิณ                  เต็มสุนทรYear 8987ด.ช.กิตติพัฒก์          ศรีเลขะรัตน์Year 71080ด.ช.บุณยวัต             ชัยถิรสกุลYear 61187ด.ช.จอมเดช            ศรีเลขะรัตน์Year 5...
Read More
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) โครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) ประจำปีการศึกษา 2565-2566 กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 34 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program...
Read More
Friday, April 1, 2022 This week, In Mr. John Barker’s English class for Year 7 Summer Camp, the students encountered various small projects, like writing their own Haikus (a style...
Read More