[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การตรวจสุขภาพครูเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำปีการศึกษา 2564

ในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพครูเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-12.00 น. โดยครูเจ้าหน้าที่ ใช้ห้องเทควันโด ชั้น 1 อาคาร อาเว มารีอา และพนักงาน ใช้ห้องอาหาร Y.1-Y.2 ชั้น 1 อาคาร อาเว มารีอา

การตรวจสุขภาพครูเจ้าหน้าที่และพนักงานในครั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 34 คน  มาดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรของโรงเรียน ซึ่ง โปรแกรมในการตรวจสุขภาพ ประกอบไปด้วย การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ ตรวจวัดค่าสายตา ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (SKG) ตรวจเอกซเรย์ปอดระบบดิจิตอล และสำหรับพนักงานแคนทีน มีโปรแกรมตรวจเพาะเชื้อในอุจจาระ (SWAB) ด้วย โดยการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ มีคุณครูเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทั้งสิ้น 84  คน และพนักงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทั้งสิ้น 54 คน เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วน และ เพื่อเป็นการดูแลสุขลักษณะ ให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

DSC07249
DSC07251
DSC07252
DSC07250
DSC07257
DSC07262
DSC07265
DSC07267
DSC07270
DSC07283
DSC07285
DSC07288
DSC07291
DSC07296
DSC07297
DSC07307
DSC07311
DSC07319
DSC07323
DSC07325
DSC07330
DSC07334
DSC07337
DSC07340
DSC07359
DSC07367
DSC07374
DSC07377
DSC07383
IMG_3730
IMG_3738
previous arrow
next arrow