[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การสอบวิชาลูกเสือโลก ของนักเรียนชั้น Year 7

เมื่อวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการสอบวิชาลูกเสือโลกให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ในระดับชั้น Year 7 จำนวน 46 คน โดยการสอบภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 100 ของลูกเสือ-เนตรนารีที่สอบผ่าน ทั้งนี้ลูกเสือ-เนตรนารี ที่สอบผ่านจะได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลกพร้อมกับอินธนู

DSC06831
DSC06832
DSC06833
DSC06834
DSC06837
DSC06838
DSC06840
DSC06843
DSC06844
DSC06848
DSC06849
DSC06850
DSC06851
DSC06853
previous arrow
next arrow