[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับมิสยุพาวดี รัชดาพรรณาธิกุล ตำแหน่งหัวหน้างานวัดผลฝ่ายวิชาการ โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.สิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ คุณจิดาภา โภคสมบัติ ผู้จัดการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณอรทัย  พึ่งพระรัตนตรัย  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธี ณ เวทีอาคารเรียน  Ave Maria  เวลา 08.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต.พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้

  1. เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูเกษียณ
  2. เพื่อสืบสานประเพณีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
  3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แด่ครูเกษียณอายุการทำงาน
  4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ขอพระเป็นเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรผ่านแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ 

DSC_5226
DSC06350
DSC06354
DSC_5225
DSC06358
DSC06351
DSC06361
DSC06363
DSC06367
DSC06377
DSC06380
DSC06387
DSC06389
DSC06391
DSC06398-2
DSC_9630
DSC06402
DSC06405
DSC06408
DSC06410
DSC_5234
DSC06414
DSC06416
DSC06418
DSC06421
DSC06422
DSC06427
DSC06432
DSC06436
DSC06438
DSC06447
DSC06449
DSC06450
DSC06455
DSC06462
DSC06466
DSC06473
DSC06481
DSC06484
DSC06488
DSC06494
DSC06498
DSC06502
DSC06508
DSC06514
DSC06522
DSC06524
DSC_5233
DSC_5270
DSC_5271
DSC06525
DSC06529
DSC06532
DSC06535
DSC06540
DSC06541
DSC06544
DSC06546
DSC06549
DSC06555
DSC06557
DSC06559
DSC06562
DSC06566
DSC06571
DSC06573
DSC06579
DSC06585
DSC06587
DSC06588
DSC06590
DSC06592
DSC06594
DSC06596
DSC06600
DSC06605
DSC06607
DSC_5283
DSC_5284
DSC06615
DSC06618
DSC06620
DSC06621
DSC06623
DSC06625
DSC06628
DSC_9718
previous arrow
next arrow