[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การติวเสริมวิชาภาษาไทย Online

เมื่อวันจันทร์ที่  7  กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  มิสรัตนา  มรพงษ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น Year 6

ได้จัดให้มีการติวเสริมวิชาภาษาไทยออนไลน์ ผ่านทาง Application Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมและสนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

S__22339602
S__22339604
S__5644374
S__5644363
S__5644368
S__5644367
S__5644366
S__5644370
S__5644369
S__5644365
S__5644372
S__5644373
S__5644371
S__22339599
S__22339601
previous arrow
next arrow