[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

กิจกรรมและบรรยากาศการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำ เตรียมสู่ศึกการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “PATTANA Swimming Competition (สระมาตรฐาน 50 เมตร)” (รับรองผลการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย)

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2  ได้ทำการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำของชมรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM โดยปัจจุบันมีนักกีฬาว่ายน้ำรวมทั้งหมด 16 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 8 คน นักกีฬาหญิง 8 โดย มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ได้รับความร่วมมือจากนักกีฬา ผู้ปกครองในการส่งเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 และผลตรวจหาเชื้อ ATK รายสัปดาห์ในการฝึกซ้อมกีฬาครั้งนี้ เริ่มการฝึกซ้อมในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. โดยผู้ปกครอง นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ , มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน , มาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์ หัวหน้างานกีฬา คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองชมรมกีฬาว่ายน้ำที่ให้การสนับสนุน ทำให้นักกีฬาได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

หมายเหตุ : มาตรการ ระเบียบ และข้อบังคับการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
previous arrow
next arrow