January 20, 2022

Day

On Wednesday January 19, 2022, Assumption College English Program hosted two virtual Memorandum of Understanding signing ceremonies. During the first ceremony, four Assumption College schools, namely Assumption College English Program...
Read More
งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2  ได้ทำการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำของชมรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM โดยปัจจุบันมีนักกีฬาว่ายน้ำรวมทั้งหมด 16 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 8 คน นักกีฬาหญิง 8 โดย มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ได้รับความร่วมมือจากนักกีฬา ผู้ปกครองในการส่งเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 และผลตรวจหาเชื้อ ATK รายสัปดาห์ในการฝึกซ้อมกีฬาครั้งนี้ เริ่มการฝึกซ้อมในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. โดยผู้ปกครอง นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ , มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน , มาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์ หัวหน้างานกีฬา คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองชมรมกีฬาว่ายน้ำที่ให้การสนับสนุน ทำให้นักกีฬาได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หมายเหตุ : มาตรการ ระเบียบ และข้อบังคับการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ
Read More