[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การทดสอบ My career ให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 9 โดยใช้แบบทดสอบ My career test

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 งานหลักสูตรและงานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับบริษัทแคเรียร์โซลูชั่น ได้จัดการทดสอบ My career ให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 9 โดยใช้แบบทดสอบ My career test ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงอาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกอาชีพหรือสายการเรียนที่จะเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลังจากทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนจะได้รับ My career report ซึ่งเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำแบบทดสอบเก็บไว้เป็นข้อมูลรายบุคคล

career 2
career1
IMG_8626
IMG_8627
IMG_8631
IMG_8637
IMG_8640
student career 1
student career 2
หน้าปก
previous arrow
next arrow