[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564

ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564  โดยมีภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม  ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมให้ทุกคนสงบจิตใจ ร่วมกันอฐิษฐานขอพรให้การประชุมนี้เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม และการได้รับมอบหมายจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางให้บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของพื้นที่มากกว่า โดยโรงเรียนกำลังดำเนินการสร้างศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และบุคคลภายนอก และการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทาง ในการบริหารความเสี่ยง (Rich Management) ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในด้านการเงินและจำนวนนักเรียน รวมถึงการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอน เนื่องจากนักเรียนได้เรียนในรูปแบบออนไลน์เป็นระยะเวลานาน ทางโรงเรียนจะสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งทักษะชีวิต ทักษะทางความรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากการรวมกลุ่ม  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายการวางแผนเตรียมข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และพิจารณางบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

เขียนข่าวโดย มิสเสาวลักษณ์  เขียนถนอม

DSC_3140
DSC_3143
DSC_3144
DSC_3145
DSC_3147
DSC_3151
DSC_3155
DSC_3157
DSC_3160
DSC_3139
DSC_3161
DSC_3163
DSC_3166
previous arrow
next arrow