November 25, 2021

Day

เมื่อวันที่ 22 และ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) ณ อาคาร เรยีนา เชลี เวลา 08.30 น. – 12.30 น. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ยังมีการระบาดและเพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผลการตรวจ...
Read More
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2564  โดยมีภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม  ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมให้ทุกคนสงบจิตใจ ร่วมกันอฐิษฐานขอพรให้การประชุมนี้เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม และการได้รับมอบหมายจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางให้บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของพื้นที่มากกว่า โดยโรงเรียนกำลังดำเนินการสร้างศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และบุคคลภายนอก และการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทาง ในการบริหารความเสี่ยง (Rich Management) ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในด้านการเงินและจำนวนนักเรียน รวมถึงการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูผู้สอน...
Read More