[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้ารับการตรวจประเมินการขอเปิดเรียน On-site

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาตามมาตรการของการขอเปิดภาคเรียน on-site ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

โดยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับกาตรวจประเมินสถานศึกษาจากคณะกรรมการทั้ง 3 หน่วยงานดังนี้

1.นางประไพ ศรีสำราษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

2.น.ส.ณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

3.น.ส.นิศาชล อินทโชติ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

4.น.ส.วัชฎากร กิจพ่อค้า สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

5.นางสุภาพร รถทอง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่

6.น.ส.ปารวี เมฆกล่อมพันธุ์ สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่

7.พันจ่าเอกฐิตินันท์ สุวรรณ ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

การตรวจประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 6 มิติ 44 หัวข้อ เพื่อความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกำหนด

DSC_2646
DSC_2664
DSC_2665
DSC_2666
DSC_2697
DSC_2709
DSC_2712
DSC09713
DSC09716
DSC09718
DSC09726
DSC09728
DSC09730
DSC09737
DSC09739
DSC09740
DSC09743
DSC09745
DSC09746
DSC09748
DSC09755
DSC09760
DSC09762
DSC09763
DSC09764
DSC09769
DSC09772
previous arrow
next arrow