October 20, 2021

Day

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรการผ่อนคลายให้สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ได้ดำเนินการนำร่องการฝึกซ้อมนักกีฬาจำนวน ๖ คน ผู้ฝึกสอนจำนวน ๑ คน ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.oo – ๑๗.oo น. เริ่มในวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ปกครอง นักกีฬา ด้วยความสมัครใจ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ทางชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เตรียมความพร้อมและมีตระหนักถึงความปลอดภัยของนักกีฬา ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ของอาคาร ST....
Read More