[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครนายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลนางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนนางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางพรพิมล เนวะมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คณะกรรมการได้ตรวจสอบการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงเรียนได้นำเสนอการเรียนการสอนจริงในรูปแบบ Online ซึ่งทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ACEP Online Education Supervision and Monitoring  มีหน้าที่สังเกตการณ์ การจัดการเรียนการสอนของครู บันทึกปัญหา สิ่งที่พบ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาใช้วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Online ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ติดตามมาตรการป้องโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งโรงเรียนได้บริหารจัดการเตรียมการด้านสถานที่ และด้านสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite ได้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว

เขียนข่าวโดย มิสเสาวลักษณ์  เขียนถนอม

S__69009414
S__69009417
S__69009416
S__69009411
previous arrow
next arrow

Leave a Reply