July 7, 2021

Day

ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครนายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลนางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนนางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางพรพิมล เนวะมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการได้ตรวจสอบการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงเรียนได้นำเสนอการเรียนการสอนจริงในรูปแบบ Online ซึ่งทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ACEP Online Education Supervision and Monitoring  มีหน้าที่สังเกตการณ์...
Read More