Teacher As a Coach – สัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยม

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมในหัวข้อ“Teacher As a Coach” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน ,โค้ชแอน อาจารย์ ลักขณา คมคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” พัฒนา  Mindset ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” เข้าใจหลักการของการโค้ชตามหลักมาตรฐานสากล

ทั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้ทักษะการโค้ช และฝึกปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม ฝึกปฏบัติในสถานการณ์จริง โดยครูสามารถนำทักษะในการโค้ชไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้หลักการโค้ชกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย

DSC_1813
DSC_1904
DSC_1899
DSC_1893
DSC_1890
DSC_1888
DSC_1887
DSC_1878
DSC_1877
DSC_1876
DSC_1875
DSC_1874
DSC_1873
DSC_1851
DSC_1849
DSC_1847
DSC_1845
DSC_1842
DSC_1822
DSC_1820
DSC_1819
DSC_1814
previous arrow
next arrow

Leave a Reply