Growing Potentials with Care and Coach – สัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถม

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมในหัวข้อ “Growing Potentials with Care and Coach” โดย อาจารย์ สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้าน เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,อาจารย์ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต ผู้ช่วยวิทยากร ,อาจารย์ พัทธมน จันทร์ดวงดี ผู้ช่วยวิทยากร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง Personality Style และ Learning Styles ของคุณครูและนักเรียน เข้าใจหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function เรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน

ในการสัมมนาครั้งนี้คุณครูได้ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

DSC_1852
DSC_1917
DSC_1915
DSC_1912
DSC_1911
DSC_1910
DSC_1908
DSC_1907
DSC_1906
DSC_1871
DSC_1870
DSC_1867
DSC_1866
DSC_1865
DSC_1864
DSC_1863
DSC_1862
DSC_1861
DSC_1860
DSC_1859
DSC_1857
DSC_1856
DSC_1854
DSC_1852
DSC_1841
DSC_1840
DSC_1837
DSC_1836
DSC_1835
DSC_1833
DSC_1832
DSC_1831
DSC_1830
DSC_1827
DSC_1823
previous arrow
next arrow

Leave a Reply