Growing Potentials with Care and Coach – สัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถม

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมในหัวข้อ “Growing Potentials with Care and Coach” โดย อาจารย์ สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้าน เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,อาจารย์ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต ผู้ช่วยวิทยากร ,อาจารย์ พัทธมน จันทร์ดวงดี ผู้ช่วยวิทยากร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง Personality Style และ Learning Styles ของคุณครูและนักเรียน เข้าใจหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function เรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน

ในการสัมมนาครั้งนี้คุณครูได้ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply