สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา

โดยการประเมินความพร้อมตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสถานศึกษา และดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ในการนี้ฝ่ายบริหารทั่วไปและงานสุขอนามัยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดยมาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุข จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานศึกษา ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 6 มิติ 44 หัวข้อ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกำหนด

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply