พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (MOU)

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (MOU) และจัดซื้อ iPad จำนวน 268 เครื่อง ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) และคุณชนาธิป อดุลย์อารี ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจด้านการศึกษา เป็นตัวแทนในการลงนามในสัญญาข้อตกลงดังกล่าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (MOU) และจัดซื้อ iPad จำนวน 268 เครื่องในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นําโรงเรียนมุ่งเข้าสู่โรงเรียนที่โดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีของแอ็ปเปิ้ล Apple Distinguished Schools (ADS)

2. เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Application ของ Apple สําหรับนักเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียน

4. เพื่อส่งเสริมนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless)

5. ปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Life Long Learning เพื่อลดขีดจํากัดในการเรียนรู้ของนักเรียน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอขอบคุณบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (MOU) และจัดซื้อ iPad จำนวน 268 เครื่องในครั้งนี้

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply