การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2563

ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม มีรายนามคณะกรรมการประชุมดังต่อไปนี้

 1. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ผู้ทรงคุณวุฒิ     
 3. นายพิษณุ ลีละถาวรปัญญา กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ     
 4. นายโชคชัย จิณณวาโส กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง    
 5. นายธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนครู

คณะกรรมการติดภาระกิจ ได้แก่

 1. ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ      
 2. ม.วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป        
 3. มิสณาตยาณี บางศิริ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
 4. Mr.Marcin Kempka Deputy Head of Academic Department  (Foreign Affairs)    
 5. มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/เลขานุการ      
 6. มิสรฐา สุพัฒผล เจ้าหน้าที่หลักสูตรและการเรียนการสอน / ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้รายงานมาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อรองรับนักเรียนกลับมาเรียนได้อย่างปลอดภัย และได้นำเสนอการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ความคืบหน้าโครงการ The WISE Project  การรายงานงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  การทำประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชิงรุกและการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ รวมทั้งการหารือ แนวทาง การพัฒนากิจการของโรงเรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่นักเรียน

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply