พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา  2563 ให้กับมิสกานดา  ลือกาญจนวนิช ตำแหน่งครูบรรณารักษ์ งานห้องสมุด โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.สิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ คุณอรรถพล เสือคำรณ นายกสมาคมและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณโชคชัย  จิณวาโส และดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  คุณกรชนก  โรจนโภควาณิชย์ เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คุณกิติกร ไทยแหลมทอง และคุณสุวิมล พิพิธรังสี และคุณอัคฎางค์ ติระศิริชัย คณะกรรมการสมาคมและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี ณ เวทีอาคารเรียน  Ave Maria  เวลา 08.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต.พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้

  1.  เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูเกษียณ
  2. เพื่อสืบสานประเพณีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
  3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แด่ครูเกษียณอายุการทำงาน
  4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ขอแม่พระอัสสัมชัญได้โปรดประทานพรทุกท่านด้วยเทอญ

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply