March 12, 2021

Day

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Mutipurpose ชั้น 1 อาคาร Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน โดยมีนายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนชั้น Y.12/1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับประเทศต่อไป
Read More