January 20, 2021

Day

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในโครงการ The WISE Project ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในโครงการ The WISE Project ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณะครูเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. เชาวลิต หามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรม พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นตัวแทนและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการ...
Read More