• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

นักเรียน ACEP คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 (Thailand Robofest Junior 2017)

Tuesday 20th June 2017

ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ชมรมโรบอท โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 (Thailand Robofest Junior 2017) ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการออกแบบหุ่นยนต์ การใช้เครื่องมือช่าง การใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ นำมาประยุกต์ให้ได้หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานตามโจทย์กำหนด โดยการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 1,078 คน ผลการแข่งขันปรากฏว่า

1. ทีม ACEP_1  ได้รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน ประเภท BEAM : Non – Logic Gate ได้รับถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเหรียญรางวัล สมาชิกทีมมีดังนี้

– นายรัชพล สุริยประภาดิลก ID 481 Year 11/1

– นายชญานนท์ ปิยวัชรวิจิตร ID 317 Year 11/2

2. ทีม ACEP_2  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน ประเภท BEAM : Non – Logic Gate ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหรียญรางวัล สมาชิกทีมมีดังนี้

– เด็กหญิงมิรา เต็มสุนทร ID 633  Year 7/1

– เด็กชายรมิณ เต็มสุนทร ID 644  Year 4/4

3. โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ดีเด่น

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ดีเด่น เป็นรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนรวมการแข่งขันสูงสุดลำดับที่ 3 ของรายการแข่งขันทั้งหมด

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณขอขอบคุณภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดา คฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมโรบอทอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้โอกาสนักเรียนได้มาร่วมกิจกรรมแข่งขันและให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมตลอดมา

TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0010
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0012
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0015
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0017
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0024
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0025
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0026
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0029
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0030
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0035
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0039
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0041
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0042
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0052
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0053
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0055
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0060
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0067
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0077
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0078
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0085
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0090
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0091
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0096
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0097
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0098
TH RoboFest 2017-II_๑๗๐๖๒๐_0002
th ไทย
X