• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

DOWNLOAD:     หนังสือขออนุญาตลาหยุดของนักเรียน / Student Absence Request Form

การมาเรียน การลาและการขาดSchool Hours, Leave and Absence

การมาเรียน

1.  นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 7.55 น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาห้ามกลับก่อนเวลา 15.50 น. ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาห้ามกลับก่อนเวลา 16.00 น.

2.  เมื่อนักเรียนได้ยินเพลงเรียกแถว ต้องหยุดทำกิจกรรมทุกชนิด รีบเข้าแถวให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเคารพธงชาติ สวดภาวนาด้วยความสำรวมและตั้งใจฟังประกาศ

3.  นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังเวลา 8.00 น. ให้แยกไปเข้าแถวต่างหากในบริเวณพื้นที่ที่จัดไว้ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคารอาเว มารีมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคารเรยีนา เชลี กรณีที่นักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว หรือมาสายหลังเวลา 8.30 น. บ่อยครั้ง ทางโรงเรียนจะมีการติดต่อแจ้งผู้ปกครองรับทราบ หรือพิจารณาโทษเป็นรายกรณี

4.  ในกรณีที่นักเรียนมาสายหลังเวลา 8.30 น. จะต้องไปรายงานตัว และรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียนจากห้องกิจการนักเรียนที่ชั้นล่างของอาคารอาเว มารีอา หรือ อาคาร เรยีนา เชลี

5.  เมื่อนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้ว ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน

6.  หลังเวลาเลิกเรียน ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ภายในโรงเรียนเกินเวลา 18.00 น. ยกเว้นนักเรียนต้องได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมพิเศษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่บนอาคารเรียน นักเรียนสามารถอยู่ในบริเวณชั้นล่างของอาคารเรียนได้ แต่ไม่เกิน 18.00 น.

7.  กรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องมาโรงเรียนในวันหยุดราชการเพื่อทำกิจกรรมใดก็ตาม ต้องขออนุญาตจากห้องธุรการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องมีครูรับผิดชอบในการมาทำกิจกรรมของนักเรียน

การลาและการขาดเรียน

1.  ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขออนุญาตลาหยุดและขาดเรียนได้จาก หน้าเว็บเพจของโรงเรียน (เลือกที่แท็บ Student Affairs)

2.  เมื่อนักเรียนจำเป็นต้องลากิจ ให้นักเรียนยื่นใบขออนุญาตลาหยุดที่ห้องธุรการ(ภายในอาคาร The Trinity) ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรณีการลากิจตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้นักเรียนส่งจดหมายลาถึงผู้อำนวยการ

3.  การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์และนำมายื่นที่ห้องธุรการ พร้อมกับนำสำเนาใบรับรองแพทย์ไปแสดงกับครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ขาดเรียน

4.  หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ปกครองต้องโทรศัพท์แจ้งห้องธุรการก่อนเวลา 9.00 น. ในตอนเช้าของวันที่ขาดเรียน

5.  นักเรียนขาดเรียนเนื่องจากต้องไปรายงานตัวตามคำสั่งศาล ต้องยื่นใบลาที่ห้องธุรการ

ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาเรียนสาย ขาด/ลา และกลับก่อนเลิกเรียน

1. กรณีชั้นประถมศึกษา

- นักเรียนที่มาถึงโรงเรียน หลังเวลา 8.30 น. ถึง 10.30 น. ถือว่ามาสาย ต้องมาติดต่อขอรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียนที่ ห้องกิจการนักเรียน ชั้น1 อาคารอาเว มารีอา เพื่อนำส่งคุณครูประจำวิชา

- นักเรียนที่มาโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 10.31 น. ถึง 12.30 น. ถือว่าขาดเรียนครึ่งวันและต้องยื่นใบขออนุญาตลาหยุดที่ห้องธุรการ (ภายในอาคาร The Trinity)

- นักเรียนที่มาโรงเรียนหลัง เวลา 12.30 น. ถือว่าขาดเรียน 1 วัน จะต้องยื่นใบขออนุญาตลาหยุดที่ห้องธุรการ (ภายในอาคาร The Trinity)

2. กรณีชั้นมัธยมศึกษา

- นักเรียนที่มาถึงโรงเรียน หลังเวลา 8.30 น. ถึง 10.30 น. ถือว่ามาสาย ต้องมาติดต่อขอรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียนที่ ห้องกิจการนักเรียน ชั้น1 อาคาร เรยีนา เชลี เพื่อนำส่งคุณครูประจำวิชา

- นักเรียนที่มาโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 10.31 น. ถึง 13.30 น. ถือว่าขาดเรียนครึ่งวันและต้องยื่นใบขออนุญาตลาหยุดที่ห้องธุรการ (ภายในอาคาร The Trinity)

- นักเรียนที่มาโรงเรียนหลัง เวลา 13.30 น. ถือว่าขาดเรียน 1 วัน จะต้องยื่นใบขออนุญาตลาหยุดที่ห้องธุรการ (ภายในอาคาร The Trinity)

3. การขออนุญาตกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน

- เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. ผู้ปกครองต้องมารับด้วยตนเอง โดยติดต่อแจ้งล่วงหน้า ที่ห้องธุรการ (ภายในอาคาร The Trinity) เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และรอพบนักเรียนที่ห้องธุรการเท่านั้น กรณีให้ผู้อื่นมารับต้องมี หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ที่ลงนามรับรองมาแสดงเพื่อขอดำเนินการ

- เมื่อนักเรียนต้องการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนอันเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน ต้องให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ลงชื่อรับรองในใบอนุญาตก่อนยื่นขออนุญาตที่ห้องกิจการนักเรียน นักเรียนจะต้องแจ้งคุณครูประจำชั้นแล้วจึงนำใบอนุญาตไปแสดงกับห้องธุรการก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียน

- ผู้ปกครองสามารถอยู่ในบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนและบริเวณอาคารสระว่ายน้ำได้ ในช่วงเช้าไม่เกินเวลา 8.30 น. และในช่วงบ่ายหลังเวลา 15.30 – 18.00 น.

- การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าหนีเรียน

 

School Hours

1. Students must arrive at school before 7.55 a.m. Primary School students may not leave school before 3.50 p.m. Secondary School students may not leave school before 4.00 p.m.

2. When hearing the music to signal morning assembly, students must stop their activities immediately and line up in preparation for the Thai National Anthem, school prayer and daily announcements.

3. Any student who arrives at the school after 8.00 a.m. must line up separately in the designated areas on the ground floor of the Ave Maria Building (for primary students), and the Regina Coeli Building (for secondary students). Their late arrival will be recorded before they are allowed to join their class at the end of the morning assembly. If a student arrives at school between 8.00 a.m. and 8.30 a.m. several times, their parents will be contacted and/or the student will be punished.

4. Any student who arrives at the school after 8.30 a.m. must report to a Student Affairs Office on the ground floor of the Ave Maria or Regina Coeli Building to be issued with a ‘Late Slip’ before they go to their classroom.

5. After students enter the school campus, they are not permitted to leave the campus until after school.

6. In the evening, all students must leave the school by 6.00 p.m., except for those who are granted permission to perform special activities. Students are allowed to stay on the ground floor of buildings between 5.00 p.m. – 6.00 p.m.

7. If students need to do an activity at the school on a public holiday, they must request permission from the Administration Office at least one day in advance. The teacher in charge should be available to supervise the students’ activity.

Requesting Leave and Reporting Absence

1. There is a form on the ACEP webpage that parents should use to request leave and report absence (under the Student Affairs tab).

2. If a student is aware that they will be absent from school, they should advise the Administration Office (in the Trinity Building) at least one day before. If the student will be absent for three or more days, the student should inform the school’s Director in writing.

3. If a student is absent due to sickness for more than three days, they are required to submit a medical certificate to the Administration Office. The student is also responsible for advising their teachers of the absence.

4. If a student will be absent, without previously advising the school, parents are required to call the Administration Office before 9.00 a.m. on the morning of the absence.

5. Students who are absent from school as they are required to attend a court, they must present legal documents to the Administration Office.

The Procedure for Late Arrival to School, Absence and Leaving School Early

1. Primary Students:

- Students who arrive at school between 8.30 a.m. and 10.30 a.m. will be considered as late and must go to the Student Affairs office on the 1st floor of the Ave Maria Building to receive ‘record of lateness’ form to give to the teacher in the class.

- Students who arrive at school from 10.31 a.m. to 12.30 p.m. will be considered absent for a half- day. The student must report to the Administration Office in The Trinity Building when they arrive at school.

- Students who arrive at school after 12.30 p.m. will be considered absent for a full-day. The student must report to the Administration Office in The Trinity Building when they arrive at school.

2. Secondary Students:

- Students who arrive at school between 8.30 a.m. and 10.30 a.m. will be considered as late and must go to the Student Affairs office on the 1st floor of the Regina Coeli Building to receive ‘record of lateness’ form to give to the teacher in the class.

- Students who arrive at school from 10.31 a.m. to 12.30 p.m. will be considered absent for a half- day. The student must report to the Administration Office in The Trinity Building when they arrive at school.

- Students who arrive at school after 12.30 p.m. will be considered absent for a full-day. The student must report to the Administration Office in The Trinity Building when they arrive at school

3. Leaving School Early:

- Leaving the School with Parental Consent: If a student needs to leave the school between 8.30 a.m. – 4.00 p.m., parents must come to collect their child in person. Parents must inform Administration Office staff in The Trinity Building beforehand. They then have to complete a form, and wait for their children there. If parents assign another person to pick up the student, that person must present the parents’ consent letter, a copy of the parents’ identification card and their own identification card. They have to fill in the form and wait there for the student. Teachers will bring students to meet their parents at The Trinity Building.

- When a student leaves the school early to participate in a school-related activity, the teacher who will accompany the students for the activity has to seek approval from the Student Affairs Office in order for students to be granted a Leave Form. The student is required to advise their homeroom teacher that they will be absent and give the Leave Form to the Administration Office before leaving the school campus.

- In the mornings, parents are allowed to be on the 1st floor of either academic building or near the swimming pools until 8.30 a.m. They can again be in those areas between 3.30 p.m. and 6.00 p.m. in the afternoons.

- If a student leaves the school campus without permission it is considered as truancy without exception.

th ไทย
X