• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

quality-assurance-banner-quality-assurance

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557-2559 <<<<Click Here

การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2558 <<<<Click Here

การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2559 <<<<Click Here

การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2560 <<<<Click Here

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 <<<<Click Here

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 <<<<Click Here

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 <<<<Click Here

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 <<<<Click Here

th ไทย
X