• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การวัดตัวเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

Wednesday 6th January 2016

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนใหม่
เนื่องด้วย ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2559 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน จึงใคร่ขอชี้แจง และนัดหมายผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2559 ให้นำนักเรียนมาทำการวัดตัวสำหรับเครื่องแบบนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร The Trinity ห้อง Multi Purpose

กรณีนักเรียนปัจจุบันที่จะเปลี่ยนช่วงชั้น Y3 ขึ้น Y4, Y6 ขึ้น Y7, Y9 ขึ้น Y10 หรือนักเรียนปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน สามารถมาวัดตัวได้ในวันที่ 5 มีนาคม 2559

(รวมถึงนักเรียนที่ไม่ได้มาวัดเครื่องแบบในวันที่ 16 มกราคม 2559)

รายละเอียด เครื่องแบบนักเรียนชาย <<<<Click Here

รายละเอียด เครื่องแบบนักเรียนหญิง <<<<Click Here

th ไทย
X