• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

04 Jul

New dining room for All Saints Dormitory

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้ทำการย้ายห้องรับประทานอาหารจาก อาคาร All Saints Dormitory ไปห้องอาหารชั้น 3 อาคาร      St. Peter Sport Club สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนประจำ จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มนั่งโต๊ะละ 5 – 6 คน โดยมีรุ่นพี่และรุ่นน้องอยู่ในโต๊ะเดียวกัน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรัก ความเป็นพี่ เป็นน้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้งานนักเรียนประจำขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ , หัวหน้างานนักเรียนประจำ , หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มา ณ โอกาสนี้ ขอน้อมนำพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ  นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้โปรดประทานพระพรอันอุดมมาสู่ยังท่านทุกคน

งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

S__42016813
S__42016812
S__42016811
S__42016809
S__42016805
S__2506801
S__2506799
S__2506798
S__2506804
S__2506805
S__42016822
S__42016820
S__42016818

th ไทย
X