• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

MUIC บรรยายเรื่องการเข้าศึกษาต่อและโควตาเข้ามหาวิทยาลัย กับ Y.12

      วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เวลา 13.20 – 14.00 น ฝ่ายวิชาการ  งานแนะแนวและศึกษาต่อ  ได้เชิญวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าโควตาในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track ( MEET ) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้มีโอกาสเข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางมหาวิทยาลัยมอบโควตาให้กับนักเรียน Year 12 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 20 โควตาจาก 15 สาขา ได้แก่ 

1.   หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

2.   หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวัฒนธรรมนานาชาติและภาษา

3.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการตลาด สาขาการจัดการบริการนานาชาติ

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเคมี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาฟิสิกส์ 

     

            โดยในเบื้องต้น ทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ คือ ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของนักเรียน  ชื่อเสียงของโรงเรียน คุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนจำนวนนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้  ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  มีจำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับสูงสุดของแต่ละรุ่น  กล่าวคือ ในรุ่นแรก มีนักเรียนสามารถสอบเข้าได้จำนวน 9 คนจากนักเรียน 23 คน  รุ่นที่สอง มีนักเรียนที่สอบเข้าได้จำนวน 15 จากนักเรียนทั้งหมด 30 คน  และรุ่นปัจจุบันมีนักเรียนสอบเข้าได้จำนวน 26 คนจากจำนวนนักเรียน 51 คน เป็นต้น 

เขียนข่าวโดย  มิสสิริพร  ศรีสมวงษ์ 
MUIC_180612_0002
MUIC_180612_0003
MUIC_180612_0007
MUIC_180612_0009
MUIC_180612_0012
MUIC_180612_0013
MUIC_180612_0014
th ไทย
X