• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

Friday 24th March, 2017

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะทำการจำหน่ายหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง Multi Purpose อาคาร The Trinity ดังรายการต่อไปนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. – 14.00 น.

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 14.00 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 14.00 น.

ตั้งแต่ระดับชั้น Year 2 – Year 12 สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ต้องการ และนำใบรายการมาซื้อหนังสือได้ ในวันและเวลาตามที่ระบุในประกาศนี้

รายการหนังสือของแต่ละระดับชั้นเรียน

Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year 6 Year 7Year 8Year 9

Year 10 Science – MathYear 10 Eng – MathYear 10 Eng – Chinese

Year 11 Science – MathYear 11 Eng – MathYear 11 Eng – Chinese

Year 12 Science – MathYear 12 Eng – MathYear 12 Eng – Chinese

และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการชำระค่าหนังสือเรียน ทุกระดับชั้น ผู้ปกครองสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร กรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ บัญชี สะสมทรัพย์ สาขามหาชัยสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 9230189566 เมื่อผู้ปกครองชำระแล้วกรุณา FAX มาที่ 034-872044 ถึงฝ่ายการเงิน แจ้งชื่อ ID ระดับชั้น เพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดใบเสร็จรับเงิน หรือโทร 064-1810187 ผู้ปกครองสามารถชำระเงิน ได้ 3 ช่องทางคือ 1.ชำระเป็นเงินสด 2. ชำระบัตรเครดิต 3.ชำระโดยการโอนเงิน ผู้ปกครองสามารถชำระได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น.วันเสาร์ 9.00-14.00 น

th ไทย
X