• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

Automatic Hand Sanitizer Project เครื่องมือใหม่ จากชมรมโรบอท

ชมรมโรบอทได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือ Automatic Hand Sanitizer Project ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนรักษาสุขอนามัยของตนเองในรูปแบบของเครื่องกดอัตโนมัติ  คุณสมบัติของเครื่องมื่อนี้ช่วยลดการสัมผัสจากการกดหัวปั๊มของของเจลหรือสเปร์ย โดยพัฒนาเครื่องมือในหลายรูปแบบ พบเห็นและทดสอบได้ ที่ห้องธุรการ-การเงิน ห้องขายเครื่องเขียน ห้องวิชาการและห้องสมุดประถม ฝากติชมเพื่อพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นด้วย 

Automatic Hand Sanitizer Project_๒๐๐๗๐๑_63
IMG_6240
612936923.559993
613037609.137275
Automatic Hand Sanitizer Project_๒๐๐๗๐๑_3
Automatic Hand Sanitizer Project_๒๐๐๗๐๑_10
Automatic Hand Sanitizer Project_๒๐๐๗๐๑_16
Automatic Hand Sanitizer Project_๒๐๐๗๐๑_21
Automatic Hand Sanitizer Project_๒๐๐๗๐๑_24
Automatic Hand Sanitizer Project_๒๐๐๗๐๑_51
 

th ไทย
X