• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ระเบียบการหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory <<<<Click Here

Download ใบสมัครหอพักนักเรียนประจำ <<<<Click Here

 Click for Dormitory News

All Saints Dormitory NewsAll Saints Dormitory OrganizationDetails for All Saints Dormitory
IMG_0055

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ภาคฤดูร้อน 2018

ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 หอพัก All Saints Dormitory ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน 2018 โดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและตอนรับนักเรียนประจำเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานหอพัก, มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม  ครูดูแลหอพัก, มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน  ครูดูแลหอพัก,   เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อปฐมนิเทศให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำรวมถึงรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  ซึ่งการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 2018 มีนักเรียนสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจำ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6 จำนวน 26 คน หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

0 comments
DSC_3800

All Saints Dormitory “มอบความรักในวันวาเลนไทน์และวันตรุษจีน”

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 19:00 – 19:30 น. งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เนื่องในวันวาเลนไทน์และวันตรุษจีน โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ได้มอบหมายให้ มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานหอพักนักเรียนประจำ ให้โอวาทและมอบอั่งเปา แทนความรักและความห่วงใยที่มีให้นักเรียนหอพักประจำ เพื่อปลุกฝังให้รู้ถึงความรัก โดยเฉพาะความรักจากคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนหอพักประจำได้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นระเบียบในชีวิต    

0 comments
IMG_0113

หอพักนักเรียนประจำชาย All Saints Dormitory จัดพิธีเลี้ยงอำลานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year.12)

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 18.30 – 20.00 น. งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีเลี้ยงอำลาให้กับนักเรียนหอพัก เนื่องในโอกาสจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year.12) ทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายชาลี ลิ่มประภาส, นายณธรรศ เจนวิทยาธร, นายชยุตรา  ตั้งกิจสงวน และนายภัทรพล  ศิริวัลลภ ซึ่งเป็นนักเรียนหอพักรุ่นที่ 3 ที่จบการศึกษา โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลหอพัก, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน ครูดูแลหอพัก, คณะครู, ผู้ปกครองและนักเรียนประจำหอพัก 37 คน             โอกาสนี้

0 comments
IMG-8644

หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ทำการซ่อมบำรุงจักรยาน

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 งานหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้ทำการซ่อมบำรุงจักรยานยี่ห้อ TREK จำนวน 16 คัน โดยมีนายศุภกฤต ลิขิตสัจจากุล เจ้าของร้านพันท้ายน์ไบค์เป็นช่างซ่อมบำรุง  และ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลหอพัก,   มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน ครูดูแลหอพัก เป็นผู้ควบคุมดูแล เพื่อให้นักเรียนหอพักประจำได้ใช้ออกกำลัง ทำกิจกรรมด้วยการปั่นจักรยานร่วมกัน ในโอกาสนี้ ทางหอพักนักเรียนประจำ ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์   เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นอย่างสูง

0 comments
DSC04052

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ( อาคารหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ) ได้ทำประกันภัยกับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 11:00 – 11:30 น. งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการทำประกันภัยของตึกอาคารสถานที่หอพักนักเรียนประจำ กับบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด  ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการอย่างสูงสุด โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มาสเตอร์วุฒิ  ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, มาสเตอร์สามชัย คงสมนึก หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3,  มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน / มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลหอพัก และตัวแทนนักเรียนหอพัก  ได้รับมอบกรมธรรน์ประกันภัย จาก  คุณรณิสร พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขาและฝ่ายการตลาดทั่วไป, คุณธนิต ชูนามะ ผู้จัดการส่วนธุรกิจในเครือลูกค้าตรง  ซึ่งเป็นตัวแทนทางบริษัท การทำประกันภัยให้กับหอพักนักเรียนประจำในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างสุงสุด เพื่อให้ทางหอพักนักเรียนประจำมีความอุ่นใจในการพักอยู่อาศัย  โดยเฉพาะ นักเรียนประจำหอพัก และผู้ปกครองนักเรียนหอพักจะได้มีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาเป็นนักเรียนประจำหอพัก   ในโอกาสนี้

0 comments
25610117_๑๘๐๑๑๗_0017

ทัศนศึกษานักเรียนหอพักประจำ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติปี 2561

Tuesday 16th January 2018 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนประจำ โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้างานหอพัก, ครูดูแลหอพัก, คณะครู,  นักเรียนประจำ 37 คน  โดยได้มอบเงินเป็นค่าอาหาร, ค่าขนม คนละ 300 บาท และได้มอบหมายงานกลุ่มให้กับนักเรียน นำเสนอเป็นผลงานในการไปทัศนศึกษา เพื่อรับรางวัลจากงานหอพัก ทัศนศึกษาในครั้งนี้  ได้จัดไปที่  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร,ตลาดน้ำดอนหวาย, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ เพื่อกราบไหว้ขอพร ขอศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

0 comments
Feature Image

งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันคริสต์มาสหอพักนักเรียนประจำ ACEP All Saints Dormitory Christmas Night 2017

Monday 18th December 2017 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory จัดงาน “ACEP All Saints Dormitory Christmas Night 2017”  เพื่อสร้างบรรยากาศเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสตสมภพ ในงานได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครองหอพักเข้าร่วม 31 คน และนักเรียนประจำหอพัก 37 คน   โดยในงานมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์  มีการแสดงของนักเรียนหอพัก ทั้งประถม และมัธยม ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้แก่ผู้ปกครอง มีการจับของขวัญให้แก่นักเรียน และมอบโล่รางวัลเรียนดีให้แก่นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และนักเรียนที่ทำกิจกรรมเด่นในภาคเรียนที่

0 comments
Feature Dormitory

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน บริเวรรอบข้างหอพักนักเรียนประจำ

Wednesday 12th December 2017 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:30 – 18:30 น. งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน บริเวรรอบข้างหอพักนักเรียนประจำ  โดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ   ภราดาคฑาวุธ   สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานหอพัก   ครูผู้ดูแลหอพัก  คณะครู  พนักงาน และนักเรียนประจำ 37 คน  จัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีการขับร้องบทเพลงคริสต์มาส มอบกระเช้าของขวัญให้แต่ละครัวเรือน และของเล่นเป็นตุ๊กตาให้เด็กๆ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการและรองผู้ช่วยผู้อำนวยการได้มอบคำอวยพร แก่ชุมชนจำนวน  15 ครัวเรือน  บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข และรอยยิ้ม    กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาขององค์พระกุมารเจ้าในเทศกาลวันคริสตสมภพ 2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนประจำ ได้รู้จัก การให้และแบ่งปัน ซึ่งเป็นจิตตารมย์ของเทศกาลวันคริสตสมภพ 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง

0 comments
image2

เขียวขจีทั่วหอพักนักเรียนประจำชาย (All Saints Dormitory)

Wednesday 15th November 2017 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 17:00 – 18:00 น. เนื่องด้วยงานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานหอพักนักเรียนประจำ ,มาสเตอร์พงษ์พัฒน์ หวานเส, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน ครูผู้ดูแลหอพัก และนักเรียนประจำ 37 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศ ความร่มรื่นรอบหอพักนักเรียน โดยเฉพาะรอบฐานพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าหอพักชาย (All Saints Dormitory) กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ส่งเสริมให้นักเรียนหอพักมีจิตสำนึกถึงความสำคัญและประโยชน์ของธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมให้มีมิติทั้ง 4 ด้าน คือ มิติทางด้านร่างกาย, สังคม, อารมณ์ และจิตใจ   เพื่อช่วยให้นักเรียนหอพักมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในสมาชิกของหอพักนักเรียน

0 comments
IMG_0190

หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

Monday 6th November 2017 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา18.30 – 20.30 น. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ/ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ/ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงให้กับนักเรียนหอพักประจำ All Saints Dormitory  ณ อ่างเก็บน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะครู, ผู้ปกครองนักเรียน, นักเรียนประจำและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้แบ่งปันให้ข้อคิด ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการลอยกระทง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนประจำได้สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย ซึ่งกระทงที่ใช้ลอยครั้งนี้ทำจากขนมปัง เพื่อเป็นอาหารแก่ปลาและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้นำภาวนา เพื่อขอพรจากพระเจ้า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ และอำนวยความสะดวกตลอดการจัดกิจกรรมลอยกระทง รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับพวกเรานักเรียนประจำทุกคน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

0 comments
unnamed-2

การประชุมผู้ปกครองหอพักนักเรียนประจำ (All Saints Dormitory) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Monday 30th October 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 หอพักนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการประชุมผู้ปกครองหอพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอพักนักเรียนชาย All Saints Dormitory ชั้น1 เวลา 15.30 – 17.30 น. โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มาสเตอร์พงษ์พัฒน์ หวานเส และมาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียนประจำ ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงกฎระเบียบ แผนงานประจำปี 2560 ในภาคเรียนที่ 2  ให้เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติของหอพัก โดยการประชุมผู้ปกครองหอพักครั้งนี้ ภราดาดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูผู้ดูแลหอพักและผู้ปกครองนักเรียน

0 comments
IMG_8704

กิจกรรม Dormitory Family night หอพักนักเรียนประจำ

Thursday 21st September 2017 ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. งานหอพักนักเรียนประจำ โดยมาสเตอร์กิตติ เหลาคำ และมาสเตอร์พงษ์พัฒน์ หวานเส ครูผู้ดูแลหอพักได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ให้กับนักเรียนประจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนประจำและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเด่นและเรียนดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีวันคล้าย วันเกิด ภาคเรียนที่1 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร All Saints Dormitory ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางหอพักได้เชิญภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครูไทยและครูต่างชาติ ได้แก่ Mr.Marcin Kempka, Mr. Justin Campisano, Mr. Nick JanesMr. และJames Harris ที่ดูแลการบ้านและสอนพิเศษให้กับนักเรียนประจำ เริ่มด้วยการนำเสนอวีดีทัศน์ประมวลภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่ผ่านมา และการแสดงของนักเรียนประจำ ได้แก่ การแสดงเต้นประกอบเพลงของระดับประถม

0 comments
1504616503600

การติดตั้งป้ายอาคารหอพัก (All Saints Dormitory) และอาคารสระว่ายน้ำ (St. Peter Sport Club)

Wednesday 6th September 2017 ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 บริษัท ซี.เอ.พรีเมียร์เซ็นเตอร์ (C.A. PREMIER CERTER LTD.,PART. ได้ทำการติดตั้งป้ายชื่อโรงเรียนและป้ายชื่ออาคารหอพัก (All Saints Dormitory) และอาคารสโมสรสระว่ายน้ำ (St. Peter Sport Club) เพื่อความสวยงามของอาคาร อีกทั้งยังได้ทำการซ่อมแซมทาสีทางเดินข้ามถนนบริเวณทางด้านที่ติดกับสนามฟุตบอลที่จะเดินข้ามไปสระว่ายน้ำ ให้มีสีสดใสสวยงาม และมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นการฝึกนักเรียนในการเดินข้ามถนนในที่ที่ถูกต้องและปลอดภัยด้วย ยังมีอีกหลายงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไปจะได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้โรงเรียนของเราน่าอยู่และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

0 comments
IMG_0868

การสอนพิเศษ (การบ้าน) และดูแล Study นักเรียนหอพัก All Saints Dormitory

Tuesday 5th September 2017 หอพัก All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนประจำได้รับการพัฒนาการสติปัญญาด้วยการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งได้เรียนรู้กับครูและเพื่อนๆ เพื่อเข้าใจธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มุ่งพัฒนาด้านวิชาการ โดยจัดครูสอนพิเศษ (การบ้าน) และครูดูแล Study ในช่วงเวลา 19.30 – 20.30 น. ระหว่างวันจันทร์- วันพฤหัสบดี ที่มีการเรียนการสอน โดยครูไทยและครูต่างชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ยังต้องการกำกับ ติดตามงาน การส่งงาน ทำการบ้านหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาอย่างต่อเนื่องและจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนประจำให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางหอพักนักเรียนประจำ ได้จัดสรรหาครูต่างชาติสอนเสริมให้กับนักเรียน ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านความรู้เพิ่มเติม เช่น วิชาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาจีน เป็นต้น

0 comments
Feature Holy Family

พิธีสักการะและเปิดรูปปั้นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (The Holy Family) ณ หอพักนักเรียนประจำ

Thursday 17th August 2017 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. งานหอพักนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ     โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีสักการะและเปิดรูปปั้นครอบครัวพระวิสุทธิวงศ์ (The Holy Family) ซึ่งพระรูปดังกล่าวได้รับการเสกจาก พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ ในพิธีเสกอาคารหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยจัดขึ้น ณ ลานหน้าหอพักนักเรียนประจำ เพื่อถวายเกียรติแด่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครูหอพัก ผู้ปกครองและนักเรียนประจำทุกคน โดยมีบาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์

0 comments
IMG_0073

งานหอพักนักเรียนประจำ ตกแต่งไม้ประดับและปรับภูมิทัศน์พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

Thursday 10th August 2017 เนื่องด้วยงานหอพักนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้จัดการหอพัก, คุณครูดูแลหอพัก และนักเรียนประจำ ร่วมกันปลูกดอกไม้อย่างแข็งขันและด้วยความพร้อมเพียง และสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ปลูกไม้ประดับและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยรอบฐานพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเสกฐานและพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ครูผู้ดูแลหอพักและนักเรียนประจำทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการปลูกดอกไม้และปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี ออกมาเรียบร้อยและสวยงาม ขอพระพรครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อวยพรทุกคนมา ณ โอกาสนี้ เขียนข่าวโดย มาสเตอร์กิตติ เหลาคำ

0 comments
IMG_7450

การปฐมนิเทศนักเรียนประจำ All Saints Dormitory

Monday 22nd May 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2559 หอพัก All Saints Dormitory โดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาคฑาวุธ   สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ครูดูแลการบ้านและครูหอพัก พบปะและต้อนรับนักเรียนหอพักอย่างเป็นทางการ รวมทั้งปฐมนิเทศให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำนอกจากนี้ทางหอพักได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจำ ตั้งแต่ระดับชั้นป.4 ถึง ม.6 จำนวน 37 คน หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

0 comments
IMG_7210

ภาพบรรยากาศการเข้าหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory วันแรก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

Monday 15th May 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครูที่ดูแลการบ้านและครูผู้ดูแลหอพักให้การต้อนรับนักเรียนประจำ เข้าหอพัก   วันแรก อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครเป็นนักเรียนประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น      37 คน นอกจากนี้ทางหอพักได้อบรมชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงภาพรวมของหอพัก, ระบบการดูแลนักเรียน ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำและมีความมั่นใจถึงแนวทางการดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

0 comments
25600406 #1_170406_0034

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เด็กหอพักนักเรียนประจำ (ภาคฤดูร้อน)

Friday 7th April 2017 ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์กิตติ เหลาคำ และมาสเตอร์ธนากร จันทร์เขียว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เชิงอนุรักษณ์ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้กับนักเรียนประจำที่ไม่ได้กลับบ้านและภูมิลำเนาต่างจังหวัด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพุทธมณฑล เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ กราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนในเขตจังหวัดนครปฐม ณ ตลาดน้ำดอนหวาย และเข้าชมลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ สามพราน และเยี่ยมชมสักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด ผู้เป็นประจักษ์พยานความเชื่อ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคริสตชน เพื่อไหว้ขอพรในการดำเนินชีวิตประจำวัน และแวะทานข้าวเย็นที่พอร์โต้ชิโน่ สมุทรสาคร ในช่วงการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปี 2560 มีนักเรียนมาสมัครเป็นนักเรียนประจำ จำนวน 14 คน ที่มาร่วมกิจกรรมและเรียนภาคฤดูร้อน “ ACEP

0 comments
IMG_5616

กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กหอพักนักเรียนประจำ (ภาคฤดูร้อน)

Monday 27th March 2017 ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสตรภาษาอังกฤษ มาสเตอร์กิตติ เหลาคำ และมาสเตอร์ธนากร จันทร์เขียว ได้จัดกิจกรรมนันทนาการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กับนักเรียนประจำที่ไม่ได้กลับบ้านและภูมิลำเนาต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของศาลพันท้ายนรสิงห์ และกราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล รวมทั้งเป็นการทัศนศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ เช่น ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสาคร / วัดนักบุญอันนา ท่าจีน / ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร และ แวะทานข้าวกลางวันที่พอร์โต้ชิโน่ ในช่วงการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปี 2560 มีนักเรียนมาสมัครเป็นนักเรียนประจำ จำนวน 11 คน ที่มาร่วมกิจกรรมและเรียนภาคฤดูร้อน “ ACEP Summer School 2017” หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

0 comments
IMG_0025

All Saints Dormitory จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน

Friday 24th March 2017 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการและคณะครูผู้ดูแลหอพักมาสเตอร์กิตติ    เหลาคำและมาสเตอร์ธนากร จันทร์เขียว ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อต้อนรับนักเรียนประจำ จำนวน 11 คน ที่มาร่วมกิจกรรมและเรียนภาคฤดูร้อน “ ACEP Summer School 2017”      ณ ห้องอาหาร อาคาร All Saints Dormitory บรรยากาศงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เรียบง่ายและเป็นกันเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญคณะครูที่ดูแลการบ้านและฝึกสอนกีฬามาร่วมงาน มีการจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับนักเรียน ที่มีวันเกิดในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายพีรวุฒิ ขอนดอก Y.5, เด็กชายทีฆทัศน์ ศรีสาลีกุลรัตน์ Y.7 และเด็กชายโสฬส สมตระกูล Y.9 โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

0 comments
12

ภาพบรรยากาศการเข้าหอพักนักเรียนประจำ (ภาคฤดูร้อน 2017)

Tuesday 21st March 2017 หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชายตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้เปิดรับนักเรียนเข้ามาพักและเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้นป.4 – ม.6 จำนวน 10 คน โดยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาส่งหอพักนักเรียนประจำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและครูหอพัก นอกจากนี้ครูดูแลหอพักได้ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน ระบบการดูแลนักเรียน ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงแนวปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตนการอยู่ร่วมกัน

0 comments
IMG_5201 1

นักเรียนประจำชาย All Saints Dormitory ไปทัศนศึกษา งานวัดประจำปีวัดโคกขาม

Monday 27th February 2017 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 19.30 น. – 21.00 น. หอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดยมาสเตอร์กิตติ   เหลาคำ มาสเตอร์ธนากร   จันทร์เขียว   จัดกิจกรรมพานักเรียนประจำ All Saints Dormitory ไปทัศนศึกษางานวัดโคกขาม โดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังฤกษ ภราดา ดร. สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น งานวัดโคกขาม เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี โดยในงานมีการทำบุญไหว้พระ ปิดทองหลังพระ และมีมหรสพต่างๆ อาทิเช่น ชิงช้าสวรรค์, ม้าหมูน, ภาพยนตร์กลางแปลง, คอนเสิร์ต หรือ วงดนตรี เป็นต้น

0 comments
DSC_0671

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของนักเรียนประจำ All Saints Dormitory

Friday 13rd January 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. – 17.30 น. หอพักนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมาสเตอร์กิตติ   เหลาคำ มาสเตอร์ธนากร   จันทร์เขียว จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังฤกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์หอพักนักเรียนประจำ บรรยากาศในงานได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆตั้งแต่ระดับชั้น Year 5 – Year 11 จำนวนทั้งหมด 26 คน กิจกรรมที่จัดได้แก่ เก้าอี้ดนตรี, วิ่งส่งของ, กินวิบาก เป็นต้น จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประจำมีความรักความสามัคคี มีความเป็นพี่น้องต่อการดำเนินชีวิตและให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและการรู้จักมีน้ำใจเพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดั่งคำขวัญวันเด็ก 2560 โดย

0 comments
IMG_2551

บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล 6 คน ในรายการ All Saints Dormitory Cup ครั้งที่ 1

Monday 19th December 2016 ในวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2559 หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน ในรายการ All Saints Dormitory Cup ครั้งที่ 1 โดย 1 แบ่งเป็น 4 ทีม ทีมละ 6 คน โดยตั้งชื่อทีมตามอาคารในโรงเรียน ได้แก่ Sakda K.FC, Trinity FC, Dormitory FC, St.Peter Sport Club FC ณ สนามหญ้าเทียม และหญ้าจริงโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังฤกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้นักเรียนหอพักประจำได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรักความสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักน้ำใจของการเป็นนักกีฬา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผลการแข่งขัน

0 comments

General Manager

Bro.Pisutr
Name: Bro. Dr. Pisutr Vapiso

Education:

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Leadership, Assumption University
 • Master of Public Administration (M.P.A.), Burapha University
 • Bachelor Degree in Religious Studies, The Pontifical University St. Thomas Aquinas (Angelicum) Rome, Italy
 • Bachelor Degree in Religious Studies, The Catholic University of Louvain, Belgium

Role: Oversee all aspects of the school’s administration, operation and ongoing development.

 

Operations Manager

10. Mr. Teeratat Ketmanee
Name: Mr. Teeratat Ketmanee

Birthplace: Suphanburi, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Education (Physical Education), Chandrakasem Rajabhat University

Assignments:

 • Member of the School Board
 • Student Activities
 • Discipline

Officer

59. Mr. Jirapon Wongpanom

Name: Mr.Jirapon Wongpanom

Birthplace: Bangkok, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Assignments:

 • All Saints Dormitory Staff
 • Pastoral work

 

Officer

Mr.Naris Srion
Name: Mr. Naris Srion

Birthplace: Sakon Nakhon, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • BBachelor of Arts (Philosophy and Religion), 2017 Saengtham college.

Assignments:

 • Pastoral work
 • All Saints Dormitory Staff

 

Teacher

 

70. Ms. Kunjira Khongsee

Name: Ms. Kunjira Khongsee

Birthplace: Tak, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Bachelor of Education (Social Studies) – Chiang Mai University

SubjectsSocial Studies

The only way to do great work is love what you do.
 

Teacher

 

42. Ms. Supaphaka Song-Ngoen 

Name: Ms. Supaphaka Song-Ngoen

Birthplace: Lampang, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Master of Management and Economics – Kunming University of Science and Technology

• Bachelor of Arts (Chinese Language) – Lampang Rajabhat University

SubjectsChinese Language

 If at first you don’t succeed, try,try,try again. 
 

Teacher

 

Name: Mr. Kantakarn Uttiya

Birthplace: Phayoa, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Master of Arts (Teaching Thai for Foreigners) – Srinakharinwirot University (in progress)

• Bachelor of Education – Srinakharinwirot University

SubjectsThai Language

The past has passed.
 

Teacher

1_Mr. Marcin Kempka
Name: Mr. Marcin Kempka

Birthplace: Katowice, Poland

Nationality: Polish

Education:

 • Bachelor of Science in Professional Studies (Summa Cum Laude), Kaplan University
 • Master of Education (M. Ed.) in Educational Administration, Assumption University

Assignments:

 • Member of the School Board
 • Day to day operations of the school
 • Curriculum and Instructions

Subjects: Mathematics

Teacher


Name: Mr. Nick Janes

Birthplace: Perth, Australia

Nationality: Australian

Education:

 • Bachelor of Education (Primary), University of Notre Dame, Fremantle, Australia

Subjects: English, Mathematics and Science

Do unto others as you’d have them do unto you.

Teacher


Name: Mr. Justin Campisano

Birthplace: Melbourne, Australia

Nationality: Australian

Education:

 • Graduate Diploma of Education (Primary), RMIT University, Australia
 • Bachelor of Management, Major in Marketing, Deakin University, Australia

Subjects: English, Mathematics and Science

Strong people don’t put others down. They lift them up – Michael P. Watson

Teacher


Name: Mr. James Harris

Birthplace: Seoul, South Korea

Nationality: American

Education:

 • Master of Science in Education, Walden University
 • Bachelor of Science (Electrical Engineering), University of California, San Diego

Subjects: English and Mathematics

Happiness is a choice. Choose to be happy and help others along the way.

Teacher


Name: Ms. Jin Hua Liu

Birthplace: China

Nationality: Chinese

Education:

 • Bachelor of Arts (English), Southwest Forestry University

Subjects: Secondary Chinese

The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Extra Classes Coordinator

68. Ms. Pawarun Pholcharoen
Name: Ms. Pawarun Chomsiriwat

Birthplace: Samutprakarn, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Exercise and Sports ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

61. Mr. Narakorn Sirisumran
Name: Mr. Narakorn Sirisumran

Birthplace: Pathumthani, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

Name: Ms. Ratha Supatphol

Nationality: Thai

Education:
• Business Administration – Bangkok University

Duties: Coordinator to assist in communication between Bell, parents
and Assumption School.

 

Extra Classes Coordinator

77. Mr. Kittiwat Aimchai
Name: Mr. Kittiwat Aimchai

Birthplace: Ratchaburi, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

59. Mr. Jirapon Wongpanom
Name: Mr. Jirapon Wongpanom

Birthplace: Srakaew, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

House Keeper

32.Jantana Loomtong
Name: Jantana Loomtong

House Keeper

47.Samruam Ramparkhom
Name: Samruam Ramparkhom

House Keeper

Miss Jantima Treecha
Name: Jantima Treecha

brochure ACEP A4-1

 

brochure ACEP A4-2

 

 Dormsmall (2)

 Dormsmall (3)

Dormsmall (1)