• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ระเบียบการหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory <<<<Click Here

Download ใบสมัครหอพักนักเรียนประจำ <<<<Click Here

 Click for Dormitory News

All Saints Dormitory NewsAll Saints Dormitory OrganizationDetails for All Saints Dormitory
IMG_8177

All Saints Dormitory Family Night เนื่องในวันปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory  โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และมาสเตอร์จตุพร ฝากพืช  ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ Family Night เพื่อสร้างบรรยากาศการเป็นครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรัก ความอบอุ่นที่มีให้แก่กันและกัน เนื่องในวันปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ ได้เชิญ ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ เริ่มด้วยการรับประทานอาหาร พร้อมชมวิดีทัศน์ Presentation กิจกรรมตลอดภาคเรียนที่1 ที่ผ่านมา และในโอกาศพิเศษนี้ ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวอวยพร Happy Birth Day วันคล้ายวันเกิดให้กับนักเรียนที่เกิดในช่วงเดือน

0 comments
S__18571327

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสารอบอาคารหอพักและปั่นจักรยานในวันหยุดของนักเรียนประจำ

ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม, มาสเตอร์จตุพร ฝากพืช และมาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้นำนักเรียนที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำกิจกรรมจิตอาสารอบอาคารหอพักและปั่นจักรยานรอบโรงเรียนเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวหอพัก รวมถึงใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้กับนักเรียนประจำ งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ  

0 comments
Untitled-1

All Saints Dormitory กิจกรรมว่ายน้ำและปั่นจักรยานในวันหยุดของนักเรียนประจำ

ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม, มาสเตอร์จตุพร ฝากพืช และมาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้นำนักเรียนที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำกิจกรรมว่ายน้ำและปั่นจักรยานรอบโรงเรียนเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวหอพัก รวมถึงใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้กับนักเรียนประจำ งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ    

0 comments
Untitled-1

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนประจำใหม่และพิธีไหว้ครู (All Saints Dormitory Family Night)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และมาสเตอร์จตุพร ฝากพืช ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ให้กับนักเรียนประจำ เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ จำนวน 17 คน ในการเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ พร้อมพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์ของนักเรียนประจำ และพิธีแต่งตั้งประธานนักเรียนประจำ รุ่นที่ 4 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ ได้รับเกียรติจากภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ  ภราดา ดร. สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่ดูแลการบ้านเข้าร่วมงาน กิจกรรมเริ่มด้วยการรับประทานอาหาร พร้อมชมวีดีโอแนะนำนักเรียนใหม่ทั้ง 17 คน จากนั้น ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่พร้อมมอบของขวัญให้กับนักเรียน และรับดอกไม้จากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักเรียนประจำ เพื่อแสดงความรักให้แก่กันและกันในการเข้าเป็นนักเรียนประจำ พร้อมแต่งตั้งประธานนักเรียนประจำ โดยภารดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์

0 comments
Untitled-1

งานนักเรียนประจำจัดการปฐมนิเทศ All Saints Dormitory (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยภราดา  สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและตอนรับนักเรียนประจำเข้าหอพัก รวมถึงมี ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  รองผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม  ครูดูแลนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน  ครูดูแลนักเรียนประจำ,มาสเตอร์จตุพร ฝากพืช ครูดูแลนักเรียนประจำและคณะครูดูแล Study   เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อปฐมนิเทศให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนประจำทั้งหมด 52 คน งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่

0 comments
Untitled-1

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสาและการเล่นโบโลน้ำในวันหยุดของนักเรียนประจำ

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้นำนักเรียนที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาว 3 วัน ทำกิจกรรมจิตอาสารอบอาคารหอพัก All Saints Dormitory และการเล่นโบโลน้ำเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวหอพัก รวมถึงใช้เวลาว่างวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้กับนักเรียนประจำ งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ บรรยากาศการเล่นโบโลน้ำเชื่อมความสัมพันธ์ บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสารอบอาคารหอพัก      

0 comments
Untitled-1

บรรยากาศการเข้าหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory วันแรก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory พร้อมคณะครูดูแลนักเรียน ให้การต้อนรับนักเรียนเข้าหอพัก   วันแรก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครเป็นนักเรียนประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น   53 คน นอกจากนี้ทางงานนักเรียนประจำ ได้อบรมชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงภาพรวมของหอพัก, ระบบการดูแลนักเรียน ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

0 comments
All Saints Dormitory เลี้ยงสังสรรค์ปิดซัมเมอร์ 62_๑๙๐๔๑๑__47

All Saints Dormitory จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปิดภาคเรียนฤดูร้อน ACEP Summer School 2019

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียนฤดูร้อน “ ACEP Summer School 2019”      ณ ลานเวที อาคาร All Saints Dormitory ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู โดยภายในงานได้มีการร้องเพลงคาราโอเกะจากตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน (ด.ช.จักรริน สมคะเณย์, ด.ช.ทีฆทัศน์ ศรีสาลีกุลรัตน์ และนายปรัษฐา ชุตินธโร) จากนั้นชม VDO Presentation ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ (ตัดต่อโดย ด.ช.วุฒิภัทร เกียรติวนิชวิไล) ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน และร่วมอวยพรวันค้ลายวันเกิดให้กับครู 2 ท่านและนักเรียน 3 คน ที่เกิดในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน

0 comments
23319_๑๙๐๓๒๔_0037

All Saints Dormitory Field Trips Summer 2019

ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ  All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดทัศนศึกเชิงศึกษาศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักเรียนประจำภาคฤดูร้อน โดยมี  มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ ,คณะครูดูแลนักเรียนประจำ และนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน จำนวน 18 คน  โดยได้มอบเงินเป็นค่าอาหาร, ค่าขนม  และได้มอบหมายงานกลุ่มให้กับนักเรียน นำเสนอเป็นผลงานในการไปทัศนศึกษา เพื่อรับรางวัลจากงานนักเรียนประจำ ทัศนศึกษาในครั้งนี้  ได้ไป  เยี่ยมชมงานศิลปะระดับโลกที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ เเละต่อยอดวิชาความรู้ ด้านศิลปะ หลังจากนั้นในช่วงเที่ยงได้เดินทางไป ไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินเที่ยว รับประทานอาหาร ซื้อสินค้า และเดินทางกลับอย่างปลอดภัย บรรยากาศทัศนศึกษาเป็นไปอย่าง สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม นักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับงานศิลปะในภาคต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของแต่ละยุคสมัย และการเจริญเติบโตของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21    ในนามของงานนักเรียนประจำ วอนขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ ฯ  ได้อำนวยอวยพระพรแก่คณะภราดา

0 comments
Untitled-1

All Saints Dormitory (Summer School in Adelaide, South Australia)

นักเรียนประจำได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วง Summer School in Adelaide, South Australia เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่  9 – 30 มีนาคม 2562 โดยมีคณะภราดา คณะครู ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในการเดินทางในครั้งนี้มีนักเรียนประจำ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายธีรทัศน์  อุดมจิตวิวัฒน์ Y.10 2. นายชลัฐศร ตันติยมาศ Y.10 3. นายภัทรพงษ์ บุญสิริโภคา Y.10 4. นายวรเมธ  มหาวาณิชกิจ Y.11 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ รวมถึงได้เพื่อนใหม่ในต่างแดน และประสบการณ์อันล้ำค่าในครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

0 comments
S__55230511

ต้อนรับ และปฐมนิเทศนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ภาคฤดูร้อน 2019

       เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้ต้อนรับนักเรียนเข้ามาพักและเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 จำนวน 26 คน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ , มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และ มาสเตอร์จตุพร ฝากพืช ครูดูแลนักเรียนประจำ พร้อมทั้งได้จัด ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ เป็นผู้ให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนประจำเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ เพื่อให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจในระเบียบ และการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำ     งานนักเรียนประจำ All saints

0 comments
Untitled-3

All Saints Dormitory ได้จัดพิธีเลี้ยงอำลานักเรียนประจำ Year.12 รุ่นที่ 3 และ Family Night ปิดปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโปโลน้ำเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวหอพัก, Family Night ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 และพิธีเลี้ยงอำลาให้กับนักเรียนประจำ Year 12 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   พร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 3 คน ที่ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ ได้แก่ 1.นายปฎิพล บุญยะเวชชีวิน Y.12/3  ,ID : 455 Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) Oita, Japan College of International Management 65% Government Scholarship 2.นายปุญญพัฒน์  เอี่ยมบาง Y.12/3 ,ID : 881  Mahidol University International College

0 comments
S__53772340

All Saints Dormitory Field Trip 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนประจำ โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดา ศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ครูดูแลนักเรียนประจำ, คณะครู, นักเรียนประจำ 12 คน โดยได้มอบเงินเป็นค่าอาหาร, ค่าขนม ทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดไปที่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลวงพ่อบ้านแหลมและโบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ เพื่อกราบไหว้ขอพร ขอศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา, วัฒนธรรม ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ที่สวนน้ำตาลบังเละ และตลาดน้ำดำเนินสะดวก บรรยากาศทัศนศึกษาเป็นไปอย่าง สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม นักเรียนได้รับความรู้ ความเป็นอยู่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซื้อสินค้าราคาถูก ในนามของงานนักเรียนประจำ ขอแม่พระอัสสัมชัญ

0 comments
IMG_5134

All Saints Dormitory ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 งานนักเรียนประจำ นำโดยมาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้ให้ความรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติและแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนประจำเพื่อป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมแนะนำให้นักเรียนประจำปฎิบัติตามนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น      สิ่งที่ต้องทำอย่างแรก คือ ให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองก่อนออกจากอาคารเรียน 2.หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง      ส่งเสริมให้นักเรียนประจำออกกำลังกายที่ห้องฟิตเนส และส่วมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขณะอยู่กลางแจ้งตลอดเวลา 3.หากมีอาการ รีบแจ้งครูดูแลนักเรียนประจำ     ในช่วงนี้ หากนักเรียนประจำมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งครูผู้ดูแลเพื่อจะได้นำพบแพทย์ในการรักษาได้ทันท่วงที  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ    

0 comments
S__4620337

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนพันท้ายนรสิงห์ 2019

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory   โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนบริเวณโดยรอบหอพัก โดยมี ภราดา ศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อม มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม  ครูดูแลนักเรียนประจำ, มิสปารดา ตันเจริญ,    พนักงาน และนักเรียนประจำ 49 คน  กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้มอบคำอวยพร เนื่องในโอกาศวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่ชุมชนพันท้ายนรสิงห์    มีการมอบกระเช้าของขวัญให้กับชุมชน จำนวน 22 ครัวเรือน, ตุ๊กตา, โต๊ะทำการบ้าน, ขนม, ผ้าห่ม, หมอน และรองเท้าให้กับเด็กๆ  จากนั้นนักเรียนประจำได้ขับร้องบทเพลง “สวัสดีปีใหม่” เพื่อมอบความสุขให้กับชุมชน ช่วงท้ายกิจกรรมได้มีตัวแทนชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน วรรณา ช้างพลาย กล่าวขอบคุณและอวยพรให้กับนักเรียนประจำในวันเด็กที่จะมาถึง    บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข

0 comments
ปก

All Saints Dormitory “Christmas Night 2018″

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา งานนักเรียนประจำ จัดงาน All Saints Dormitory “Christmas Night 2018″  เพื่อสร้างบรรยากาศเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสตสมภพ ในงานได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนประจำเข้าร่วม 30 คน และนักเรียนประจำ 54 คน   โดยในงานมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์  มีการแสดงของนักเรียน 4 ชุด โดยแบ่งเป็นการแสดงออกเป็นดังนี้ ชุด Y.4-6 , ชุด Y.7-8 , ชุด Y.9 และ ชุด Y.10 – 12  ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้แก่ผู้ปกครอง และแขกที่มาร่วมงาน

0 comments
IMG_6193

ALL SAINTS DORMITORY “LOY KRATHONG FESTIVAL 2018″

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 20.30 น. งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดกิจกรรม        LOY KRATHONG FESTIVAL 2018 ณ St.Peter’s House, St.John’s House and St.Jame’s House มีวัตถุประสงค์เพื่อ       “To inherit Thai traditions and support Thai culture” สืบทอดประเพณีไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย “Protect and preserve the environment” อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม      กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนประจำ ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาวิทยา

0 comments
Untitled-1

All Saints Dormitory เตรียมความพร้อมในการสอบ (Final Examinations Term 1)

วันที่ 24 กันยายน 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โดยมาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม  ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดให้มีครูไทยและครูต่างชาติมาสอนพิเศษสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Final Examinations Term 1 โดยการติววิชา Chemistry,  Mathematics, English, Science, Chinese, ภาษาไทย, สังคม และในแต่ละระดับชั้นมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจที่ได้เรียนมา โอกาสนี้ วอนขอพระพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพระพรในด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิดอ่าน  สำหรับนักเรียนประจำในการสอบครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ    

0 comments
IMG_3269

อบรมนักเรียนประจำก่อนสอบปลายภาคและปิดภาคเรียน ที่ 1/2561 (All Saints Dormitory)

             เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 งานนักเรียนประจำได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนประจำ  ก่อนสอบและปิดภาคเรียนที่ 1 โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และ มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้ชี้แจงตารางการกลับบ้านในช่วงปิดเทอม พร้อมการกลับเข้าหอพัก โดยทางงานนักเรียนประจำให้นักเรียนกลับบ้านในวันที่สอบเสร็จ คือ Y.4-6 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 และ Y.7-12 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 รวมถึงการกลับเข้าหอพักในภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561  ทั้งนี้ทางงานนักเรียนประจำได้จัดให้มีครูต่างชาติและครูไทยมาติวเตอร์และสอนพิเศษ ให้กับนักเรียนในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิชาสังคม, ภาษาจีน เป็นต้น ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่จะถึงนี้ก่อนสอบปลายภาค

0 comments
S__2883713

All Saints Dormitory Family Night เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันแม่พระอัสสัมชัญ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานนักเรียนประจำ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ Family Night เพื่อสร้างบรรยากาศการเป็นครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรัก ความอบอุ่นที่มีให้แก่กันและกัน และสำนึกในพระคุณของแม่  เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะถึง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9  และ ในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เป็นวันฉลองสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  โอกาศพิเศษนี้ร่วม Happy Birth Day ให้กับนักเรียนประจำที่เกิดในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน กิจกรรมครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ ได้เชิญภราดา ดร.

0 comments
IMG_2261

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสา “สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม เยาวชนทำความดี ” 2018

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อ “สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม เยาวชนทำความดี ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ด้วยการร่วมกันดูแลความสะอาด ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้บริเวณพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  และรอบๆ อาคารหอพักชาย โดยมี มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน , มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ และนักเรียนประจำ จำนวน 50 คน ในโอกาศนี้ งานนักเรียนประจำวอนขอพระพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยพระพรให้คณะภราดา, คณะผู้บริหาร, คณะครู, ผู้ปกครอง และนักเรียนประจำ ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน

0 comments
S__2580534

All saints Dormitory ให้การตอนรับผู้ปกครองและอำลานักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 งานนักเรียนประจำได้จัดกิจกรรมอำลานักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม โดย Mr. Vo Nguyen Lien Thanh ได้มาใช้ชีวิต ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและการเป็นนักเรียนประจำ ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนแรกของหอพัก   ได้รับการตอนรับจาก ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ โอกาสนี้ผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนามได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชมและให้ความสนใจโรงเรียนและหอพัก ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนจากประเทศเวียดนามให้ความสนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมให้นักเรียนประจำได้กล่าวอำลาและมอบของที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับประเทศเวียดนาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย   งานนักเรียนประจำวอนขอพระพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยพระพรให้ผู้ปกครองและนักเรียนแลกเปลี่ยนเดินทางกลับประเทศเวียดนามโดยสวัสดิภาพ  งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory

0 comments
New-dining

New dining room for All Saints Dormitory

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้ทำการย้ายห้องรับประทานอาหารจาก อาคาร All Saints Dormitory ไปห้องอาหารชั้น 3 อาคาร      St. Peter Sport Club สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนประจำ จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มนั่งโต๊ะละ 5 – 6 คน โดยมีรุ่นพี่และรุ่นน้องอยู่ในโต๊ะเดียวกัน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรัก ความเป็นพี่ เป็นน้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้งานนักเรียนประจำขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ,

0 comments
S__41533512

งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม สัปดาห์ที่ 1

งานนักเรียนประจำได้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม Mr. Vo Nguyen Lien Thanh ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 โดยมี ม.นริศ ศรีอ่อน และ ม.จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูผู้ดูแล ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งคอยอบรม ดูแล ในการดำเนินชีวิตการเป็นนักเรียนประจำ เพื่อมาศึกษาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย  งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

0 comments
IMG_1449

All Saints Dormitory ได้จัดกิจกรรมขอพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ Holy Family

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory  ได้จัดให้มีกิจกรรมขอพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ Holy Family ซึ่งตรงกับสัปดาห์ไหว้ครูของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนประจำได้รับพระพรในด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิดอ่าน ในการศึกษาเล่าเรียน  โดยมีมาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน , มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ และ นักเรียนประจำ จำนวน 49 คน  งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน ในนามงานนักเรียนประจำ ขอพระพรพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ นักบุญยอแซฟและนักบุญทั้งหลาย ได้โปรดประทานพระพรและอวยพรมายังท่านทั้งหลาย ในโอกาสนี้ด้วย

0 comments

General Manager

DSC_8682
Name: Bro. Surasit Sukchai

Education:

 • Master of Education (Educational Administration and Management) – Srinakharinwirot University

 

Operations Manager

10. Mr. Teeratat Ketmanee
Name: Mr. Teeratat Ketmanee

Birthplace: Suphanburi, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Education (Physical Education), Chandrakasem Rajabhat University

Assignments:

 • Member of the School Board
 • Student Activities
 • Discipline

Officer

59. Mr. Jirapon Wongpanom

Name: Mr.Jirapon Wongpanom

Birthplace: Bangkok, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Assignments:

 • All Saints Dormitory Staff
 • Pastoral work

 

Officer

Mr.Naris Srion
Name: Mr. Naris Srion

Birthplace: Sakon Nakhon, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • BBachelor of Arts (Philosophy and Religion), 2017 Saengtham college.

Assignments:

 • Pastoral work
 • All Saints Dormitory Staff

 

Teacher

 

70. Ms. Kunjira Khongsee

Name: Ms. Kunjira Khongsee

Birthplace: Tak, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Bachelor of Education (Social Studies) – Chiang Mai University

SubjectsSocial Studies

The only way to do great work is love what you do.
 

Teacher

 

42. Ms. Supaphaka Song-Ngoen 

Name: Ms. Supaphaka Song-Ngoen

Birthplace: Lampang, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Master of Management and Economics – Kunming University of Science and Technology

• Bachelor of Arts (Chinese Language) – Lampang Rajabhat University

SubjectsChinese Language

 If at first you don’t succeed, try,try,try again. 
 

Teacher

 

Name: Mr. Kantakarn Uttiya

Birthplace: Phayoa, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Master of Arts (Teaching Thai for Foreigners) – Srinakharinwirot University (in progress)

• Bachelor of Education – Srinakharinwirot University

SubjectsThai Language

The past has passed.
 

Teacher

1_Mr. Marcin Kempka
Name: Mr. Marcin Kempka

Birthplace: Katowice, Poland

Nationality: Polish

Education:

 • Bachelor of Science in Professional Studies (Summa Cum Laude), Kaplan University
 • Master of Education (M. Ed.) in Educational Administration, Assumption University

Assignments:

 • Member of the School Board
 • Day to day operations of the school
 • Curriculum and Instructions

Subjects: Mathematics

Teacher


Name: Mr. Nick Janes

Birthplace: Perth, Australia

Nationality: Australian

Education:

 • Bachelor of Education (Primary), University of Notre Dame, Fremantle, Australia

Subjects: English, Mathematics and Science

Do unto others as you’d have them do unto you.

Teacher


Name: Mr. Justin Campisano

Birthplace: Melbourne, Australia

Nationality: Australian

Education:

 • Graduate Diploma of Education (Primary), RMIT University, Australia
 • Bachelor of Management, Major in Marketing, Deakin University, Australia

Subjects: English, Mathematics and Science

Strong people don’t put others down. They lift them up – Michael P. Watson

Teacher


Name: Mr. James Harris

Birthplace: Seoul, South Korea

Nationality: American

Education:

 • Master of Science in Education, Walden University
 • Bachelor of Science (Electrical Engineering), University of California, San Diego

Subjects: English and Mathematics

Happiness is a choice. Choose to be happy and help others along the way.

Teacher


Name: Ms. Jin Hua Liu

Birthplace: China

Nationality: Chinese

Education:

 • Bachelor of Arts (English), Southwest Forestry University

Subjects: Secondary Chinese

The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Extra Classes Coordinator

68. Ms. Pawarun Pholcharoen
Name: Ms. Pawarun Chomsiriwat

Birthplace: Samutprakarn, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Exercise and Sports ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

61. Mr. Narakorn Sirisumran
Name: Mr. Narakorn Sirisumran

Birthplace: Pathumthani, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

Name: Ms. Ratha Supatphol

Nationality: Thai

Education:
• Business Administration – Bangkok University

Duties: Coordinator to assist in communication between Bell, parents
and Assumption School.

 

Extra Classes Coordinator

77. Mr. Kittiwat Aimchai
Name: Mr. Kittiwat Aimchai

Birthplace: Ratchaburi, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

59. Mr. Jirapon Wongpanom
Name: Mr. Jirapon Wongpanom

Birthplace: Srakaew, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

House Keeper

32.Jantana Loomtong
Name: Jantana Loomtong

House Keeper

47.Samruam Ramparkhom
Name: Samruam Ramparkhom

House Keeper

Miss Jantima Treecha
Name: Jantima Treecha

brochure ACEP A4-1

 

brochure ACEP A4-2

 

 Dormsmall (2)

 Dormsmall (3)

Dormsmall (1)
th ไทย
X