• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

11 Feb

All Saints Dormitory Field Trip 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนประจำ โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดา ศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ครูดูแลนักเรียนประจำ, คณะครู, นักเรียนประจำ 12 คน โดยได้มอบเงินเป็นค่าอาหาร, ค่าขนม
ทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดไปที่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลวงพ่อบ้านแหลมและโบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ เพื่อกราบไหว้ขอพร ขอศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา, วัฒนธรรม ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ที่สวนน้ำตาลบังเละ และตลาดน้ำดำเนินสะดวก

บรรยากาศทัศนศึกษาเป็นไปอย่าง สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม นักเรียนได้รับความรู้ ความเป็นอยู่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซื้อสินค้าราคาถูก ในนามของงานนักเรียนประจำ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ ได้อำนวยอวยพระพรแก่คณะภราดา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในโอกาสนี้

งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

 

S__53772344
S__53772345
S__53772347
S__53772349
S__53772351
S__53772353
S__53772355
S__53772357
S__53772358
S__53772364
S__53772366
S__53772368
S__53772369
S__53772374
S__53772376
S__53772380
S__53772382
S__53772384
S__53772385
S__53772390
S__53772391
S__53772392
S__53772393
S__53772394
S__53772396
S__53772398
S__53772399
S__53772400
S__53772402
S__53772403
S__53772404
S__53772405
S__53772406
S__53772407
S__53772409
S__53772410
S__53772413
S__53772415
S__53772416
S__53772417
S__53772418
S__53772419
S__53772420
S__53772421
S__53772424
S__53772427
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0037
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0034
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0033
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0032
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0031
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0030
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0029
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0028
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0027
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0026
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0025
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0024
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0023
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0022
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0021
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0020
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0019
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0018
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0017
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0015
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0014
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0013
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0012
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0011
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0010
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0009
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0008
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0007
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0006
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0005
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0004
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0003
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0002
FIELD TRIP_๑๙๐๒๑๑_0001
S__53772340
S__53772341
S__53772342
S__53772343
th ไทย
X