• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

20 Apr

All Saints Dormitory จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และประกวดหนังสั้น ACEP Summer School 2018

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 งานนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์และประกวดการแข่งขันทำหนังสั้น “ ACEP Summer School 2018”      ณ ห้องอาหาร อาคาร All Saints Dormitory

บรรยากาศงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เรียบง่ายและเป็นกันเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญ ภราดาวิจารณ์  แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม, มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน ครูดูแลนักเรียนประจำ,คณะครูที่ดูแลการบ้านและฝึกสอนกีฬามาร่วมงาน ร่วมถึงเป็นกรรมการในการตัดสินประกวดการทำหนังสั้นของนักเรียนประจำ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลให้ทุกกลุ่ม  หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนประจำ นายปรัษฐา ชุตินธโร Y.10  ได้กล่าวขอบคุณและบรรยายความรู้สึกดีๆ ให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ACEP Summer School 2018

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ  คณะภราดา, คณะผู้บริหาร, คณะครู, และพนักงานฝ่ายโภชนาการ ที่ได้การจัดเตรียมอาหาร สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้

งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

IMG_0074
IMG_0076
IMG_0078
IMG_0079
IMG_0080
IMG_0081
IMG_0082
IMG_0083
IMG_0084
IMG_0085
IMG_0086
IMG_0087
IMG_0088
IMG_0092
IMG_0093
IMG_0001
IMG_0003
IMG_0006
IMG_0007
IMG_0008
IMG_0010
IMG_0011
IMG_0012
IMG_0013
IMG_0016
IMG_0017
IMG_0018
IMG_0020
IMG_0021
IMG_0022
IMG_0024
IMG_0025
IMG_0026
IMG_0027
IMG_0028
IMG_0029
IMG_0030
IMG_0031
IMG_0034
IMG_0035
IMG_0036
IMG_0038
IMG_0040
IMG_0042
IMG_0043
IMG_0044
IMG_0045
IMG_0046
IMG_0047
IMG_0048
IMG_0049
IMG_0050
IMG_0051
IMG_0052
IMG_0053
IMG_0054
IMG_0055
IMG_0056
IMG_0057
IMG_0058
IMG_0059
IMG_0060
IMG_0061
IMG_0062
IMG_0063
IMG_0064
IMG_0065
IMG_0067
IMG_0068
IMG_0069
IMG_0070
IMG_0072
th ไทย
X