• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

18 Sep

After school (Art & Craft) Y.2

การเรียนการสอน After school (Art & Craft) Y.2 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เป็นการเรียนงานประดิษฐ์ “หมูอ้วน” ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแบบ โดยทักษะด้านนี้นักเรียนจะต้องมีสมาธิ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการตัดกระดาษ มิเช่นนั้นชิ้นงานจะไม่สวนงามตามแบบที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในการพับ-ติดกระดาษ เพื่อให้ได้รูปร่าง/รูปทรงตามแบบ โดยนักเรียนจะต้องมีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการขั้นตอน ตามความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวของแต่ละคน เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วง สวยงาม เป็นไปตามที่คาดหวัง โดยมีคุณครูค่อยดูแลให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน

ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็มีการจัดระบบการทำงานในรูปแบบของตนเอง มีความตั้งใจในการทำชิ้นงานดีมาก สามารถใช้ทักษะ จินตนาการ และการจัดระบบการทำงานเป็นอย่างดี แต่อาจจะมีบางขั้นตอนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือยากเกินไป คุณครูจึงคอยแนะนำ และช่วยเหลือเด็กๆ อย่างเต็มที่ เพื่อที่นักเรียนทุกคนได้ชิ้นงานของตนเองกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจ

IMG-9732
IMG-9734
IMG-9790
IMG-9694
IMG-9696
IMG-9699
IMG-9700
IMG-9701
IMG-9703
IMG-9705
IMG-9706
IMG-9708
IMG-9710
IMG-9712
IMG-9714
IMG-9715
IMG-9717
IMG-9718
IMG-9719
IMG-9722
IMG-9723
IMG-9724
IMG-9726
IMG-9727
IMG-9730
th ไทย
X