• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP The Mask Singer 2017

Thursday 14th September 2017

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 สภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัด ACEP The Mask Singer 2017 ขึ้น ณ ห้องประชุม Multi purpose อาคาร The Trinity โดยได้รับเกียรติจากภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, Mr. Marcin Kempka (Head of Foreign Affairs), Ms. Sheila Unwin (Assistant Head of Foreign Affairs), คุณพิษณุ ลีละถาวรปัญญา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, คุณธนิดา คุปกาญจนา คุณครู, ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการร้องเพลง และการแสดงออก

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. เพื่อฝึกการวางแผน และการทำงานร่วมกัน ของคณะกรรมการสภานักเรียน

การตัดสินผลการแข่งขัน ACEP The Mask Singer 2017 ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นกรรมการ ทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. คุณไกรสิงห์ เสือส่าน (ครูมุ้ย) ครูสอนร้องเพลงระดับแข่งขัน Professional ที่ Super Star College of Art

2. คุณจิรศักดิ์ ปานพุ่ม (แมว) ผู้เข้าประกวด The Mask Singer Season 2 ภายใต้หน้ากากลิงเผือก / ผู้บริหารของสังกัด “MADCATZ” ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

3. คุณจิรชยา ตันฉายงาม (ครูเมย์) ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการของ Celeb Team

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 รอบ คือ 1. รอบประถมศึกษาตอนต้น(Y.1 – 3) 2. รอบประถมศึกษาตอนปลาย(Y.4 – 6) 3. รอบมัธยมศึกษา(Y.7 – 12)
ซึ่งผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

1. รอบประถมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 1 (Y. 1 – 3)

– ชนะเลิศ หน้ากากแมว ด.ญ.นันท์นภัส พุ่มไตรรัตน์ Y.3/2

– รองชนะเลิศอันดับ 1 หน้ากาก Pikaju ด.ช.วุฒิภัทร จุลวัฒน์ Y.1/1

– รองชนะเลิศอันดับ 2 หน้ากากโพนี่ ด.ญ.พลอยพธู จันทรศิริกำจร Y.2/5

– รางวัลชมเชย หน้ากาก Little Devil ด.ญ.ธัญชนก นนทิวรรธก Y.3/6

2. รอบประถมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 2 (Y. 4 – 6)

– ชนะเลิศ หน้ากากจิ้งจอก ด.ญ.โยษิตา ทิบย์วโรรส Y.6/2

– รองชนะเลิศอันดับ 1 หน้ากากยมฑูต ด.ชงภวินท์ สุวรรณภาภรณ์ Y.6/4

– รองชนะเลิศอันดับ 2 หน้ากากอีกาดำ ด.ช. นันธวิศว์ นกทอง Y.4/2

– รางวัลชมเชย หน้ากากนินจา ด.ช.จิรทีปต์ หวง Y.4/4

3. รอบมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (Y. 7 – 12)

– ชนะเลิศ หน้ากาก Swan ด.ญ.สิตานันท์ เหล่าสุรพล Y.9/3

– รองชนะเลิศอันดับ 1 หน้ากาก Dart Vader นายอัมรินทร์ จันทร์วัฒนสิน Y.12/1

– รองชนะเลิศอันดับ 2 หน้ากากนักพรตหญิง ด.ญ.ลิปดา จันทะยาสาคร Y.8/2

– รางวัลชมเชย หน้ากากกล้วยงอม นายธีรเดช ปรารภนวนิช Y.12/2

ทั้งนี้ขอขอบคุณภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, ภราดา คฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มาสเตอร์บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร, คุณพิษณุ ลีละถาวรปัญญา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, คุณธนิดา คุปกาญจนา, คณะกรรมการสภานักเรียน, คุณครู, ผู้ปกครอง, นักเรียน, ฝ่ายอำนวยสถานที่, ฝ่ายแสง สี เสียง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ทำให้การจัดงานลุล่วงไปด้วยดี

On Tuesday, September 12, Assumption College English Program held a very special activity, ACEP The Mask Singer 2017. The activity was based on a very popular TV show, The Mask Singer, which airs on Workpoint TV.

The activity, which was organized by the ACEP Student Council, saw students singing popular Thai, English and even Korean songs while dressed up in costumes. It provided our students with opportunities to showcase their singing and creative talents.

There were separate competitions for Lower Primary (Years 1 – 3), Upper Primary (Year 4 – 6) and Secondary (Years 7 – 12) students.

The performances were judged on singing value, entertainment quality, and costume by a panel of judges:

  • Mr. Kraising Suesan, professional singing teacher, Super Star College of Art
  • Mr. Jirasak Panphun, contestant, The Mask Singer Season 2; owner, MADCATZ record company
  • Ms. Jirachaya Tanchaingam, manager, Celeb Team

ACEP The Mask Singer 2017 proved that there are many extremely talented students at our school. The students had a lot of fun performing and watching the shows.

The winners, 1st runners-up, and 2nd runners-up received trophies and cash prizes of 5,000 Baht, 3,000 Baht and 1,000 Baht respectively.

Congratulations to all the winners, and to every student who took part in the ACEP The Mask Singer 2017.

Photographs and VDO By

– Chayanun Uswadisyanggoon Y.12/2 ID: 267

– Phutanet Butrmaeklong Y.12/2 ID: 297

– Kittipong Jattuphonphong Y.12/3 ID: 1037

– Rachapol Suriyaprapadilok Y.11/1 ID: 481

– Sikares Borvonwattanachai Y.11/2 ID: 615

– Suphamit Anchulikun Y.10/3 ID: 1203

– Nutthamon Jittipanyakul Y.9/1 ID: 114

พิธีเปิด

DSC_8272
DSC_8273
DSC_8275
DSC_8277
DSC_8279
DSC_8280
DSC_8283
DSC_8286
DSC_8287
DSC_8289
DSC_8296
DSC_8302
DSC_8307
DSC_8308
DSC_8315
DSC_8320
DSC_8322
DSC_8324
DSC_8332
DSC_8336
DSC_8337
DSC_8338
DSC_8347
DSC_8350
DSC_8368

ช่วงชั้นที่ 1 (Y 1 – 3)

DSC_8358
DSC_8372
DSC_8377
DSC_8382
DSC_8383
DSC_8384
DSC_8388
DSC_8389
DSC_8390
DSC_8391
DSC_8393
DSC_8397
DSC_8407
DSC_8413
DSC_8416
DSC_8420
DSC_8428
DSC_8431
DSC_8433
DSC_8444
DSC_8447
DSC_8448
DSC_8449
DSC_8453
DSC_8457
DSC_8463
DSC_8472
DSC_8493
DSC_8509
DSC_8520
DSC_8522
DSC_8527
DSC_8531
DSC_8545
DSC_8553
DSC_8566
DSC_8573
DSC_8579
DSC_8590
DSC_8598
DSC_8622
DSC_8631
DSC_8646
DSC_8657
DSC_8658
DSC_8662
DSC_8665
DSC_8701
DSC_8706
DSC_8726
DSC_8734
DSC_8737
DSC_8749
DSC_8763
DSC_8772
DSC_8786
DSC_8796
DSC_8811
DSC_8821
DSC_8824
DSC_8825
DSC_8848
DSC_8873
DSC_8876
DSC_8886
DSC_8890
DSC_8904
DSC_8935
DSC_8940
DSC_8948
DSC_8952
DSC_8959
DSC_8974
DSC_8993
DSC_9005
DSC_9021
DSC_9032
DSC_9036
DSC_9067
DSC_9105
DSC_9117
DSC_9154
DSC_9181
DSC_9183
DSC_9237
DSC_9238
DSC_9243
DSC_9256
DSC_9259
DSC_9265
DSC_9275
DSC_9277
DSC_9293
DSC_9299
DSC_9313
DSC_9316
DSC_9326
DSC_9333

ช่วงชั้นที่ 2 (Y 4 – 6)

DSC_0042
DSC_0045
DSC_0049
DSC_0060
DSC_0062
DSC_0068
DSC_0076
DSC_0078
DSC_0079
DSC_0082
DSC_0114
DSC_0123
DSC_0130
DSC_0136
DSC_0143
DSC_0146
DSC_0152
DSC_0173
DSC_0192
DSC_0196
DSC_0199
DSC_0217
DSC_0228
DSC_0231
DSC_0233
DSC_0238
DSC_0241
DSC_0260
DSC_0266
DSC_0270
DSC_0318
DSC_0346
DSC_0349
DSC_0353
DSC_0355
DSC_0356
DSC_0358
DSC_0361
DSC_0365
DSC_0368
DSC_0373
DSC_0375
DSC_0383
DSC_0385
DSC_0391
DSC_0398
DSC_0402
DSC_0403
DSC_0412
DSC_0417
DSC_0422
DSC_0429
DSC_0435
DSC_0436
DSC_0438
DSC_0440
DSC_0444
DSC_0447
DSC_0450
DSC_0453
DSC_0458
DSC_9908
DSC_9912
DSC_9916
DSC_9917
DSC_9923
DSC_9925
DSC_9929
DSC_9945
DSC_9985
P9120028
P9120499

ช่วงชั้นที่ 3 (Y 7 – 12)

DSC_9336
DSC_9344
DSC_9345
DSC_9348
DSC_9356
DSC_9359
DSC_9363
DSC_9375
DSC_9382
DSC_9392
DSC_9395
DSC_9416
DSC_9417
DSC_9421
DSC_9429
DSC_9430
DSC_9433
DSC_9435
DSC_9440
DSC_9456
DSC_9459
DSC_9463
DSC_9468
DSC_9478
DSC_9482
DSC_9508
DSC_9510
DSC_9514
DSC_9529
DSC_9533
DSC_9537
DSC_9539
DSC_9545
DSC_9549
DSC_9552
DSC_9555
DSC_9559
DSC_9562
DSC_9565
DSC_9568
DSC_9574
DSC_9581
DSC_9599
DSC_9606
DSC_9613
DSC_9616
DSC_9622
DSC_9627
DSC_9630
DSC_9639
DSC_9657
DSC_9658
DSC_9669
DSC_9678
DSC_9687
DSC_9692
DSC_9702
DSC_9710
DSC_9711
DSC_9729
DSC_9733
DSC_9740
DSC_9743
DSC_9747
DSC_9754
DSC_9756
DSC_9777
DSC_9791
DSC_9799
DSC_9802
DSC_9810
DSC_9817
DSC_9822
DSC_9825
DSC_9834
DSC_9841
DSC_9887
DSC_9893
IMG_1804
IMG_1829
IMG_1830
IMG_1837
IMG_1846
IMG_1852
IMG_1860
IMG_1863
IMG_1864
IMG_1868
IMG_1874
IMG_1879
th ไทย
X