• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP Soccer Academy Clinic 2018 ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม ACEP Soccer Academy Clinic 2018 สอนทักษะการเล่นฟุตบอลและมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อม ตามนโยบายของผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ที่มีนโยบายให้มีการจัดสอนฟุตบอลการกุศลและมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ทันสมัย ให้แก่เด็กๆที่อยู่ตามชนบทในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
ในการเปิด Clinic ครั้งแรก จัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักกีฬาเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 100 คน นำทีมผู้ฝึกสอนโดย มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี  ผู้ได้รับการรับรอง AFC B Licence มาสเตอร์วีรภัทร บุญกอบ มาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์ มาสเตอร์กิตติวัฒน์ เอี่ยมชัย  มาสเตอร์ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ มิสภวรัญชน์  ชมศิริวัฒน์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและได้รับการรับรอง AFC C Licence และมาสเตอร์ พัทธนันท์ สกลทวีรุ่งโรจน์ งานประชาสัมพันธ์ ภายในกิจกรรมเริ่มงานด้วยการแบ่งกลุ่ม สอนวิธียืดและนำอบอุ่นร่างกายเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการเล่น ต่อมาผู้ฝึกสอนจึงนำนักกีฬาแบ่งออกเป็นฐานๆ โดยแต่ละฐานจะแนะนำทักษะเฉพาะด้านต่างๆ เช่นทักษะการเลี้ยง ส่ง โหม่ง ยิง และครองบอล รวมไปถึงทักษะการเป็นผู้รักษาประตู โดยนักกีฬาจะได้มีส่วนร่วมในทุกๆฐานกิจกรรมจนครบ
พิธีเปิด มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี นำทีมผู้ฝึกสอน   ACEP Soccer Academy มอบอุปกรณ์การฝึกซ้อม เพื่อใช้ในการซ้อม เช่น ลูกฟุตบอล 30 ลูก เสื้อซ้อม 30 ชุด มาคเกอร์ 80 อัน ฯลฯ แก่ผู้ดูแลและถ่ายภาพร่วมกัน แล้วจึงเริ่มการแข่งฟุตบอลกระชับมิตร รุ่น8-9ปี 10-11ปี 12-13ปี และฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมผู้ปกครองและทีมอดิเทพ
กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนด้านจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในสังคม ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านกีฬา และสนับสนุนด้านจิตอาสา ฝ่ายกิจการนักเรียนความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อเด็กๆทั้งในและนอกโรงเรียนในโอกาสต่อๆไป

1
DSC_0673
DSC_0674
DSC_0680
DSC_0692
DSC_0696
DSC_0707
DSC_0708
DSC_0709
DSC_0710
DSC_0723
DSC_0728
DSC_0731
DSC_0732
DSC_0734
DSC_0737
DSC_0738
DSC_0741
DSC_0743
DSC_0746
DSC_0749
DSC_0752
DSC_0753
DSC_0755
DSC_0758
DSC_0759
DSC_0760
DSC_0764
DSC_0767
DSC_0770
DSC_0775
DSC_0776
DSC_0779
DSC_0780
DSC_0782
DSC_0792
DSC_0795
DSC_0802
DSC_0804
DSC_0808
DSC_0809
DSC_0810
DSC_0814
DSC_0817
DSC_0818
DSC_0825
DSC_0826
DSC_0827
DSC_0838
DSC_0840
DSC_0842
DSC_0843
DSC_0851
DSC_0865
DSC_0875
DSC_0882
DSC_0892
DSC_0901
DSC_0908
DSC_0910
DSC_0918
DSC_0921
DSC_0924
DSC_0933
DSC_0938
DSC_0943
DSC_0948
DSC_0950
DSC_0953
DSC_0957
DSC_0968
DSC_0972
DSC_0973
DSC_0974
DSC_0975
DSC_0987
DSC_0992
DSC_1001
DSC_1008
DSC_1015
DSC_1023
DSC_1027
DSC_1036
DSC_1045
DSC_1049
DSC_1058
DSC_1070
DSC_1071
DSC_1072
DSC_1079
DSC_1083
DSC_1091
DSC_1095
DSC_1097
DSC_1101
DSC_1104
DSC_1107
DSC_1113
DSC_1116
DSC_1121
DSC_1123
DSC_1125
DSC_1127
DSC_1133
DSC_1139
DSC_1142
DSC_1149
DSC_1153
DSC_1155
DSC_1161
DSC_1169
DSC_1172
DSC_1175
DSC_1178
DSC_1181
DSC_1183
DSC_1187
DSC_1194
DSC_1195
DSC_1197
DSC_1198
DSC_1202
DSC_1204
DSC_1209
DSC_1215
DSC_1217
DSC_1222
DSC_1226
DSC_1229
DSC_1230
DSC_1234
DSC_1240
DSC_1247
th ไทย
X