• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP One Stop Service

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในรูปแบบ One Stop Service ร่วมกับบริษัท ถามครู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท startup ด้านการศึกษา ซึ่งคิดค้นพัฒนาระบบ และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และวัดผลได้ โดยมี มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ / ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน / มิสมิสณาตยาณี บางศิริ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน / มิสธนัชพร จันทร์ทรง งานโภชนาการ / ครูและเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี / ครูและเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมมีการติดตามการใช้งาน และรายงานผลการใช้งานของระบบ Checker ที่โรงเรียนได้ใช้บริการมาตลอดปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และในที่ประชุมมีการเสนอฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองเพิ่มเติม ได้แก่ ระบบสแกนใบหน้าเพื่อเช็คชื่อเข้าเรียน / กล้องตรวจจับอุณหภูมิ / ระบบ Grader เพื่อแจ้งผลคะแนนสอบและผลการเรียน / ระบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน – อุบัติเหตุ / ระบบรับ – ส่งนักเรียน และระบบจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Application

ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ปกครองรูปแบบ One Stop Service โดยผู้ปกครองจะสามารถติดตามข้อมูลนักเรียนและผลการเรียนผ่าน Application Checker ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและรับบริการจากโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง

DSC00003
DSC00004
DSC00005
DSC00007
DSC00008
DSC00010
DSC00013
DSC00016
DSC00017
DSC00020
DSC00023
DSC00024
DSC00025
DSC00026
DSC00027
DSC00028
DSC00029
th ไทย
X