• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการเรียนการสอน ACEP Music Center

Monday 6th June 2016

งานศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดการเรียนการสอน ACEP Music Center โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส สนับสนุนให้นักเรียนมี ทักษะทางด้านดนตรี และทักษะทางด้านสุนทรียศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโครงการ ACEP Music Center ขึ้นโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาดำเนินการสอนให้กับนักเรียน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 6 – 18 ปี โดยการเรียนการสอนเป็นแบบกลุ่มกลุ่มละ 3 คน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยศูนย์ดนตรี ACEP Music Center เปิดทำการเรียนการสอน 2 วัน คือ วันอังคารเวลา 16.00น. – 17.30น. และวันศุกร์เวลา 16.00น. – 17.00น. ณ อาคาร The Trinity วิชาที่เปิดสอนคือ เปียโน กีตาร์ไฟฟ้า กลอง และขับร้อง ซึ่งมีผู้สอนดังนี้

อาจารย์ อวัสสดากานต์    ภูมี                   ครูผู้สอนวิชา Voice(ขับร้อง)

อาจารย์ ปิยะ                  วรศาสตร์           ครูผู้สอนวิชา Drum(กลอง)

อาจารย์ เมฆฆพัตร์         แสนนามวงษ์     ครูผู้สอนวิชา Piano(เปียโน)

มาสเตอร์ ปุณณวัชร        ปทุมมานนท์      ครูผู้สอนวิชา Electric Guitar(กีตาร์ไฟฟ้า)

การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเข้มข้นและได้รับการดูแลจากอาจารย์เป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีอย่างก้าวกระโดด และเป็นมาตรฐานสากล โดยทางศูนย์ดนตรี ACEP Music Center จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนอีกหลากหลาย อาทิเช่น การจัดคอนเสิร์ตให้กับนักเรียนหลังจบคอร์ส การส่งนักเรียนสอบเกรดจากสถาบันที่มีชื่อเสียง การส่งแข่งขันภายในและภายนอก

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มาสเตอร์ณัฐพล วาณิชกมลนันทน์ Tel : 092-951-5915**

เขียนข่าวโดย งานดนตรีฝ่ายกิจการนักเรียน

DSCF1572
DSCF1573
DSCF1574
DSCF1575
DSCF1576
DSCF1577
DSCF1578
DSCF1579
DSCF1580
DSCF1581
DSCF1582
DSCF1584
DSCF1585
DSCF1586
DSCF1587
DSCF1588
DSCF1592
DSCF1594
th ไทย
X