• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

13 Jul

ACEP CLUBS

- เปิด-ปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมชมรม วันจันทร์ ที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา18.00น.- อังคารที่ 14 ก.ค 2563 เวลา 18.00 น.
– นักเรียนเข้าสู่ระบบ โดยใส่รหัสเลขประจำตัวของนักเรียน / ใส่รหัสผ่าน ( วันเดือนปีเกิดของนักเรียน )
– นักเรียนเลือกลงทะเบียนกิจกรรมชมรมตามที่ตนเองสนใจ

 

*หมายเหตุ
– รูปแบบการเรียนชมรม ในปีการศึกษา2563 นี้ นักเรียนจะสามารถเปลี่ยนชมรม ทุกๆ 2 เดือน
– นักศึกษาวิชาทหาร Y.10-Y.12 ให้นักเรียนเลือกสมัครชมรม ร.ด. จิตอาสา เท่านั้น โดยคุณครูผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนให้ ”
ส่วนนักเรียน ที่ไม่ได้เรียน รด. สามารถเลือกเรียนชมรม ในวันพฤหัสบดี คาบ 4 เวลา (11.00 – 11.50 น.) ตามความถนัดของตนเองได้ และในคาบเรียนที่ 5-7 เวลา( 12.50 – 15.20 น. ).ให้นักเรียน Y.10-Y.12 ที่ไม่เรียน รด. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้อง Multifunction ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบเป็นลำดับต่อไป
– นักเรียนระดับชั้น Y.1 – 3 ไม่ต้องลงทะเบียน Clubs เนื่องจากนักเรียนจะได้เรียนทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้

th ไทย
X