• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP Chinese Summer Course 2018 วันที่ 2

ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2561  ภราดา คฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับและการปฐมนิเทศ นักเรียน โดยคณะบดีนานาชาติมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง Mr. Jie Jun รองคณะบดีนานาชาติมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง Ms. Tan YiHong อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ Ms. He LiYang ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ได้แนะนำมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง(KUST) และการประชุมหารือเรื่องของการสานต่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันในด้านการจัดการเรียนการสอนระยะสั้นของนักเรียนดับชั้นประถมศึกษา และยังได้ปรึกษาหารือเรื่องของการจัดการเรียนระยะสั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในการเรียนการสอนภาษาจีนที่จะนำวิทยาการเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการกับภาษาจีน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง (KUST) นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการสอนเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศจีน และยังมี School of International Program สำหรับจัดหลักสูตรให้กับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย ภราดา คฑาวุธ สิทธิโชคสกุล จึงมีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาหน้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยี ให้มีความก้าวหน้าทันโลกทันเหตุการณ์ ในอนาคต นอกจากนั้นยังได้พูดคุยถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนบุคคลากรทางด้านการศึกษา และการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกด้วย

จากนั้นในวันเดียวกันนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ 小国人(xiao guo ren) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ และแมลงต่างๆเช่น ด้วง แมลงปอ ตั๊กแตน ผีเสื้อนานาพันธุ์ นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เดินข้ามสะพานกระจก เข้าชมปราสาทคนแคระ สวนดอกไม้ นานาพันธุ์

S__160153623
S__160153624
S__160153627
S__160153628
S__160153629
S__160153630
S__160153632
S__160153626
S__160153631
S__160153633
S__160153634
S__160153635
th ไทย
X