• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

นักเรียน ACEP ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันวิชาการนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ
รอบแรก :ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ) ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ตามรายการต่างๆ โดยทำการคัดเลือกนักเรียนใน 3 รอบ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับประเทศ / ค่ายวิชาการ

ผลการแข่งขันรอบแรก :ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ได้รางวัลระดับ เหรียญทอง
1. เด็กหญิงอักษร          ชวลิตานนท์      Y.6/4
2. เด็กชายเตชิษ           ธนธรรมสุนทร   Y.5/5
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รางวัลระดับ เหรียญทอง
1. เด็กชายจุลเทพ         ศิลปานันทกุล   Y.6/3
2.เด็กชายกฤตภาส       กีรติธัญญา        Y.5/5
นอกจากได้รับรางวัลในการแข่งขันแล้ว ยังได้รับคัดเลือกได้เข้าแข่งขันวิชาการนานาชาติในรอบสอง : ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่  2 มีนาคม พ.ศ.2562 อีกด้วย

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จในรอบต่อๆไป

วิชาการ2-01

IMG_2995
IMG_2998
IMG_3007
IMG_3013
IMG_3047
IMG_3535

 

th ไทย
X