• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP ได้ผลค่าเฉลี่ยการสอบ FSG ปีการศึกษา 2561 ของทุกระดับชั้นสูงสุดเป็นอันดับที่ 3

     ขอประกาศชื่นชมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ผลเฉลี่ยการสอบ FSG สูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเซนต์คาเบรียล 
 

     ในวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ทำการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบกลาง CGPTA – FSG   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนในระดับชั้นที่เป็นตัวแทนของช่วงชั้น  และ ทราบคุณภาพของผู้เรียนในรายวิชาหลักเพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบระดับชาติ ONET ต่อไป  ซึ่งจากผลการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561  มีผลเฉลี่ยคะแนนของทุกระดับชั้นสูงสุดเป็นอันดับที่ จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเซนต์คาเบรียลทั้งสิ้น 12 โรง  จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจในการสอบครั้งนี้อย่างดี

 

  การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือฯมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล (FSG ) คือการสอบ 5 วิชาหลักของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียล จำนวน 12 โรงเรียน ต้องทำการสอบ อันได้แก่โรงเรียนต่อไปนี้
1. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2. โรงเรียนอัสสัมชัญ
3. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
5. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
6. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
7. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
8. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
9. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
10. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
11. โรงเรียนเซนต์หลุยส์
12. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

          ในปีการศึกษา 2561 นี้  โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมทุกระดับชั้นเป็นอันดับที่ 3 ของมูลนิธิฯ ( มีคะแนนเฉลี่ยต่ำว่าอันดับที่ 2 ของมูลนิธิ 0.13% ) ซึ่งมีผลคะแนนรายวิชาสูงสุดเป็นอันดับที่ ของมูลนิธิฯ จำนวน  6  วิชา   ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษในระดับ ป.3, ป.6  และ ม.3    วิชาภาษาไทยของระดับ ป.3 และม.3      วิชาสังคมศึกษาของระดับ ม.3   สำหรับผลคะแนนรายวิชาสูงสุด   เป็นอันดับที่ 2 ของมูลนิธิฯ มีจำนวน 2 วิชา คือ วิชาสังคมของระดับป. 6 และม.3 

           ในการเตรียมพร้อมของนักเรียน   ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ท่านได้ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งการจัดวางตัวบุคลากร   การสนับสนุนงบประมาณในการจัดติวสอบ   นอกจากนี้ท่านยังมีการมอบหมายให้จัดประชุมนักเรียนเพื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนวันสอบ  และมีการเตรียมพร้อมตลอดปีการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกลงไปในรายวิชา และจัดเรียนเสริมสรุปทบทวนเนื้อหาบทเรียน   นอกจากนี้ก็มีการจัดทำ Mock Exam เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบอีกด้วย

ค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชา ในแต่ละระดับชั้น

S__25141266

 S__25141269

S__25141268

S__25141267

th ไทย
X