• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

“ACEP ปันน้ำใจพี่สู่น้อง” ณ ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ประจำปี 2562

        ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มีการนำตัวแทนนักเรียนและคุณครู เข้าร่วมทำกิจกรรม “ACEP ปันน้ำใจพี่สู่น้อง” และนำสิ่งของบริจาคไปมอบให้แก่ ศูนย์คาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน และโรงเรียนวัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม)  โดยได้มีการแบ่งการทำกิจกรรมจิตอาสานี้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 นำโดย ม.สามชัย คงสมนึก หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3 ม.ผดุงศักดิ์ ทวีโคตร, ม.ณัฐพล วาณิชกมลนันทน์ และตัวแทนสภานักเรียน นักเรียนกองร้อยพิเศษ รวมถึงตัวแทนนักเรียนจากมัธยมปลาย ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์คาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น วัดนักบุญอันนา ท่าจีน มีการทำกิจรรมต่างๆที่เป็นการช่วยเหลือศูนย์ฯ เช่น การกวาดพื้น และดูแลความสะอาดของพื้นที่โดยรอบ ช่วยเหลือและดูแลโรงเพาะเห็ด จากนั้นได้มีการนำสิ่งของบริจาคของโรงเรียน ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น ขนม ให้แก่ศูนย์คาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน สำหรับในส่วนที่ 2 นำโดย มิสกานดา และนักเรียนกองร้อย 14 คน ได้ร่วมกันทำจิตอาสา ช่วยกันดูแลนักเรียนอนุบาลในการรับประทานอาหารกลางวัน และช่วยจำหน่ายน้ำดื่มของวัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม)  ให้กับนักเรียน หลังจากนั้น มิสกานดาและนักเรียนกองร้อยพิเศษ ได้ร่วมกันนำของบริจาค มอบให้แก่ คุณปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม)  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

        ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะภราดา ตัวแทนคุณครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรม“ACEP ปันน้ำใจพี่สู่น้อง” ในปีการศึกษา 2561 นี้ และขอขอบคุณ ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆในครั้งนี้ ขอแม่พระอัสสัมชัญ และนักบุญหลุย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้โปรดอำนวยพระพร แก่ผู้อำนวยการ คณะภราดา คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ด้วยเทอญ

เขียนข่าวโดย มิสอาทิมา สีลายงค์

IMG_3222
IMG_3225
IMG_3226
IMG_3229
IMG_3230
IMG_3233
IMG_3235
IMG_3236
IMG_3237
IMG_3245
IMG_3248
IMG_3251
IMG_3253
IMG_3260
IMG_3263
IMG_3267
IMG_3269
IMG_3270
IMG_3272
IMG_3273
IMG_3274
IMG_3275
IMG_3276
IMG_3278
IMG_3279
IMG_3280
IMG_3281
IMG_3286
IMG_3288
IMG_3297
IMG_3299
IMG_3300
IMG_3306
IMG_3310
IMG_3313
IMG_3316
IMG_3320
IMG_3323
IMG_3328
IMG_3334
IMG_3336
IMG_3338
IMG_3341
IMG_3346
DSC_4618
DSC_4621
DSC_4623
DSC_4624
DSC_4626
DSC_4630
DSC_4636
DSC_4638
DSC_4649
DSC_4652
DSC_4662
DSC_4664
DSC_4666
DSC_4668
DSC_4671
DSC_4675
DSC_4680
DSC_4683
DSC_4684
DSC_4688
DSC_4694
DSC_4697
DSC_4700
DSC_4704
DSC_4707
DSC_4711
DSC_4714
DSC_4725
DSC_4732
DSC_4737
DSC_4743
DSC_4744
DSC_4748
DSC_4749
DSC_4752
DSC_4758
DSC_4762
DSC_4763
DSC_4766
DSC_4775
DSC_4779
DSC_4782
DSC_4785
DSC_4789
DSC_4791
DSC_4792
DSC_4795
DSC_4806
DSC_4807
DSC_4812
DSC_4813
DSC_4817
DSC_4820
DSC_4825
DSC_4839
DSC_4853
DSC_4859
DSC_4860
DSC_4862
th ไทย
X