• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP ติด1ใน3 โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET อันดับสูงสุด !!!

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษติด 1 ใน 3 โรงเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  อันดับสูงสุด  ในสังกัดโรงเรียนเอกชนของจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส  ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้ตัวแทนโรงเรียน นำโดย ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  และมิสสิริพร  ศรีสมวงษ์  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการเข้ารับโล่รางวัลผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) จาก ดร.ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งโรงเรียนได้รับจำนวน 3 รางวัลดังนี้
1. รางวัลผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงสุดอันดับที่ 3  ของสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. รางวัลผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงสุดอันดับที่ 2  ของสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. รางวัลผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงสุดอันดับที่ 1  ของสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   
 เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ ดร.ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีการมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  อันดับสูงสุดติด 1 ใน 3 ของจังหวัดสมุทรสาครทุกสังกัด ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  โรงเรียนเอกชน  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
จำนวน 9 โรงเรียน  และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆ รวม 151 โรงเรียน  นอกจากนั้นยังมีเสวนาและจัดบูธนิทรรศการโดยเชิญโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  อันดับสูงสุดติด 1 ใน 3 ของจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9 โรงเรียนเข้าร่วม 
เขียนข่าวโดย มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ 
DSC_7750
DSC_7749
DSC_7744
DSC_7764
DSC_7760
DSC_7765
DSC_7771
DSC_7776
DSC_7788
DSC_7791
DSC_7796
DSC_7800
DSC_7799
DSC_7811
DSC_7814
DSC_7821
DSC_7825
DSC_7835
24
27
29
33
65
67
76
84
99
101
th ไทย
X