• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP จิตอาสา สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม

ACEP จิตอาสา สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม

    ในวันเสาร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา นำโดยหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มิสณาตยาณี บางศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ม.วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสสิริพร  ศรีสมวงษ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ-การเงินงานสำนักผู้อำนวยการ งานฝ่ายบริหารทั่วไป และงานกิจการนักเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม โดยมีคนชราทั้งสิ้นจำนวน 49 คน

    โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนชรา รวมถึงมอบของใช้ประจำวันที่จำเป็นเช่น น้ำดื่ม อุปกรณ์ทำความสะอาด พัดลม และเสื้อผ้าเป็นต้น รวมถึงได้มอบเงินให้กับคนชราทั้ง 49 คน ไว้สำหรับใช้จ่าย อีกทั้งยังจัดกิจกรรม .ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับคนชราเป็นอย่างมาก

      ทั้งนี้ ทาง ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ที่ได้ให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้

25620224_190225_0001
25620224_190225_0002
25620224_190225_0003
25620224_190225_0004
25620224_190225_0005
25620224_190225_0006
25620224_190225_0007
25620224_190225_0008
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0007
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0012
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0013
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0014
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0015
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0016
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0017
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0018
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0019
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0020
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0021
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0022
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0023
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0024
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0025
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0026
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0027
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0028
o8e79a5072a47c4cd46df5d757274f1b9_35282070_190225_0029
th ไทย
X