• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

Academy Stage Performance

การเรียนการสอน Academy Stage Performance  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจัดการเรียนเรียนการสอนในวันอังคาร-วันพฤหัสบดี และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

จัดทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา16.30 – 17.30 น. ณ ห้อง Dance ชั้น 5 อาคารอเว มารีอา   วันที่25-27สิงหาคม 2563 มาผ่านมา มิสสราลี สุดเสนาะ และมิสพัชช์วดี  วิเศษโวหาร

เชิญวิทยากรมาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเต้นมาแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน 2 ท่าน คือ อาจารย์สิริมนัส  รอดเสถียร และอาจารย์สิทธิพัทธ์  ทรัพย์เอนก

ทั้งนี้วิทยากรจะมาให้ความรู้กับนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน รวมทั้งแนะนำ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไปสู่นักเต้นมืออาชีพ

D13
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12

 

th ไทย
X