• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

Academic Excellence, Extracurricular Activities Awards and Cambridge ESOL Examinations Certificate Ceremony 2016

Monday 19th June 2017

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และประกาศนียบัตรเคมบริดจ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 8.00 – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ผลการเรียนดีตามที่โรงเรียนกำหนดและมีความประพฤติดี

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว

3.เสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ดีเพื่อพัฒนาผลทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีกิจกรรมเด่นและประกาศนียบัตรเคมบริดจ์ คลิกที่นี่

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา คลิกที่นี่

ประธาน แก้ไขล่าสุด

กำหนดการพิธีมอบรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่น และประกาศนียบัตรแคมบริดจ์ ประจำปีการศึกษา 2559

(2016 Academic Excellence, Extracurricular Activities and Cambridge ESOL Examinations Certificate)

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน ..2560

เวลา 08.00 – 12.00 .

ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity

…………………………………………………………………………. 

เวลา 08.00 น.    นักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุม Multipurpose

เวลา 08.30 น.    นักเรียนจัดแถวและเดินเข้าห้องประชุม

เวลา 09.00 น.    ประธานในพิธี พร้อมคณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร และคณะครู เข้าสู่บริเวณพิธี

  • - นักเรียนยืนตรง (ร้องเพลงสดุดีอัสสัมชัญ)
  • - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ
  • - ตัวแทนฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน
  • - ตัวแทนครูอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร
  • - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลเรียนดี
  • - ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท
  • - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
  • - ประธานให้เกียรติถ่ายรูปกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับรางวัล

เวลา 12.00 น.    เสร็จพิธี

………………………………………………………………