• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

A Night to Remember : ‘ACEP Night 2017′

ในวันเสาร์ที่ 27  มกราคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดงาน “ACEP NIGHT 2017”  ลานแดงอเนกประสงค์ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะในด้านการแสดง รวมถึงเชิดชูเกียรติคุณ ครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อนำรายได้จัดสรรเข้ากองทุนต่างๆของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น ทุนโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทุนพัฒนาบุคลากร จัดซื้อสื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน และโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบต่างๆ ของนักเรียน

ในวันงานคณะภราดา ได้แก่ ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ  ภราดาสิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาวิจารณ์  แสงหาญ  รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรีบลแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน บาทหลวง              วุฒิไกร ชินทร์นลัย  ปลัดวัดนักบุญอันนาท่าจีน ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอันนาลัย  และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คุณภัทรินทร์  ลือกาญจนวนิช  และคุณโชคชัย  จิณณวาโส อีกทั้งยังมี ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  ภราดาจรัญ   ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิคนครพนม  และคณะภราดาจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯอีกหลายท่าน มาร่วมเป็นเกียรติในงาน “ACEP NIGHT 2017”

ก่อนพิธีเปิดมีการแสดงดนตรีสดจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และระหว่างพิธีเปิด ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่ห์รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ ครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ประจำปี 2560 ดังนี้

1.รางวัล “ 100 ปี ครูดีศรีเอกชนประจำปีการศึกษา 2561 จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

1) มิสกานดา ลือ กาญจนวนิช อายุงาน 32 ปี ตำแหน่ง บรรณารักษ์
2) มิสรัตนา มรพงษ์ อายุงาน 30 ปี ตำแหน่ง หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 (Y.4-6)
3) ม.วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน อายุงาน 20 ปี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
4) มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ อายุงาน 18 ปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
5) มิสลาวัลย์ พุ่มประเสริฐ อายุงาน 6 ปี ตำแหน่ง ครูภาษาไทย / งานประกันคุณภาพ

2.รางวัลครูดีเด่นด้านการสอน    

จากการนิเทศทั้งภายในและภายนอกจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลครูดีเด่นด้านการสอน    (ประถมศึกษา)

ครูไทย

1) ม.กัณฑการ อุทธิยา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
2) มิสอัญชลี ศรีสุวรรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 (Y.1-3)
3) มิสอรุณรักษ์ เกิดเล ตำแหน่ง ครูภาษาจีน
4) ม.สิชล เชี่ยนมั่น ตำแหน่ง ครูว่ายน้ำ
5) มิสสลิลา ภิญโญสนิท ตำแหน่ง ครูดนตรี
6) มิสสราลี สุดเสนาะ ตำแหน่ง ครูนาฏศิลป์
7) มิสสุวารี แซ่โง้ว ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูต่างชาติ (Primary teachers)

1) Mr. Alexander Brown ตำแหน่ง Year 3 Coordinator
2) Ms. Angie Beckmann ตำแหน่ง Year 3 teacher
3) Ms. Ruanda Downing ตำแหน่ง Year 4 teacher
4) Mr. David Baker ตำแหน่ง Year 4 teacher

รางวัลครูดีเด่นด้านการสอน    (มัธยมศึกษา)

ครูไทย

1) มิสวรณัน วงษ์สุรไพฑูรย์ ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
2) ม.อมรพงศ์ สุขเสน ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
3) มิสสุภธีรา ค่อยประเสริฐ ตำแหน่ง ครูดนตรี

ครูต่างชาติ ( Secondary teacher)

1) Ms. Kirsty Jennings ตำแหน่ง English teacher
2) Mr. John Stillie ตำแหน่ง Head of Content for Secondary Mathematics
3) Mr. James Harris ตำแหน่ง Mathematics and STEM teacher
4) Mr. John Dax Ward ตำแหน่ง Head of Content for Secondary

3.รางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรีย

1)นายสมาธิ สดแสงเทียน ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นตัวแทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 (6th ASEAN Scout Jamboree)   ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม ..2560 ครูที่ปรึกษา ได้แก่ .บุญเลิศ  ปุณยเวชสุนทร

2)รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เด็กไทยร่วมเสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลาง และได้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางไปแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ .. 2561   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ได้แก่

3)นายชาลี   ลิ่มประภาส     

4)นายชยานันท์     อัศวาดิศยางกูร    

5)นายภูธเนศ         บุตรแม่กลอง      

6)..ปริณดา       คันธมานนท์        

7)นายกิตติพงษ์    จัตตุพรพงษ์       

8)นางสาวจิรนันท์ สุนทรธีรวัฒน์    

ครูที่ปรึกษาได้แก่  .ชิน  เลิศสถิตย์พงษ์  .ภคพงศ์  เหล่ายนขาม และ มิสชลิตา  จินันทุยา

หลังจากการมอบรางวัลต่างๆ มีการแสดงของนักเรียนจากทุกระดับชั้นจำนวน 22 ชุดการแสดง ดังนี้   

- Panama Dance ระดับชั้น Year 3 ครูผู้รับผิดชอบ มิสอรนรินทร์  นำผล

- Rockxygen feat.Friend ระดับชั้น Year 4 ครูผู้รับผิดชอบ มิสศุภผกา ซองเงิน

- รูปไม่หล่อมีสิทธิ์มั้ยครับ ระดับชั้น Year 5 ครูผู้รับผิดชอบ มิสวนิดา สังข์สิงห์

- Cup Song ระดับชั้น Year 6 ครูผู้รับผิดชอบ มิสอรุณรักษ์ เกิดเล

- ACEP 64 ระดับชั้น Year 8 ครูผู้รับผิดชอบ .สามชัย คงสมนึก

- การแสดงจากสถาบัน Super Star

- We are seven ระดับชั้น Year 7 ครูผู้รับผิดชอบ มิสลาวัลย์ พุ่มประเสริฐ

- Yummy จี่หอย ระดับชั้น Year 1 ครูผู้รับผิดชอบ มิสศิริลักษณ์ ช่างเรือนกุล

- ยังคาใจกับคุ๊กกี้เสี่ยงทาย ระดับชั้น Year 2 ครูผู้รับผิดชอบ มิสโสรยา รักษ์วงศ์

– ระดับชั้น Year 3 ครูผู้รับผิดชอบ มิสศิริกัญญา คำแปง

– ระดับชั้น Year 9 ครูผู้รับผิดชอบ ม.ภคพงศ์ เหล่ายนขาม

– ระดับชั้น Year 1 ครูผู้รับผิดชอบ มิสสุภาวดี ขจรจักษ์กุล

– ระดับชั้น Year 2 ครูผู้รับผิดชอบ มิสนลัทพร แก้วประทุมรัสมี

– ระดับชั้น Year 4 ครูผู้รับผิดชอบ มิสนภกัญญ์ ค่อยประเสริฐ

– ระดับชั้น Year 5 ครูผู้รับผิดชอบ มิสวรัณยา  พัฒนะ

– ระดับชั้น Year 6 ครูผู้รับผิดชอบ มิสรชนุช รัตนสาร

- การแสดงจากสถาบัน Super Star

– นักเรียนหอพักประจำครูผู้รับผิดชอบม.พงษ์พัฒน์ หวานเส

- Cover Dance ครูผู้รับผิดชอบ  มิสพัชช์วดี วิเศษโวหาร

– ระดับชั้น Year 10 ครูผู้รับผิดชอบ มิสวนัชพร ถาวรสมสุข

– ระดับชั้น Year 11 ครูผู้รับผิดชอบ มิสวริษฐา มะลิแก้ว

– ระดับชั้น Year 12 ครูผู้รับผิดชอบ มิสพลอยชนกภรณ์   เปรมสำราญ

ผลคะแนนจากการแสดงมาจากการนับดอกไม้ที่ได้รับในแต่ละชุดการแสดง (จะแจ้งผลคะแนนให้ทราบในลำดับต่อไป) ระหว่างการแสดงมีการจับรางวัลหางบัตรเพื่อลุ้นรับรางวัล new ipad 2017 จำนวน 3 รางวัล  และรางวัล Apple Watch จำนวน 3 รางวัล  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ที่ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือ ส่งผลให้งาน ACEP Night 2017 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นเป็นอย่างยิ่งว่างาน ACEP Night 2018 จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป

Monday, January 29, 2018

On Saturday, January 27, 2018 Assumption College English Program held an ‘ACEP Night 2017’ event. This very special event was presided over by Bro. Surasit Sukchai, Provincial Superior. Among the special guests were Brothers of the Saint Gabriel Foundation of Thailand and priests and sisters from St. Anna Catholic Church and Saint Anna Catholic Center for Migrants. The event was also attended by many ACEP families who came to watch and enjoy performances by their children.

During the Opening Ceremony of the ACEP Night 2017 some of the students and teachers were presented with certificates of appreciation to acknowledge their contributions to the school and outstanding performances at various competitions.

The event was a great opportunity for our students to showcase their many talents. The large stage was set up on the red bricks area between the Ave Maria and Regina Coeli Buildings for students to perform. There were over 20 performances by the ACEP students. They included various form of dancing and singing. Wonderful performances, delicious food and overall atmosphere of happiness make this event enjoyable to everyone who attended.

The profits from the event will go towards the Student Development Fund and Teacher Welfare Fund. They will be used to support a variety of special educational activities such as tutoring for for various exams, and extracurricular activities including sporting, music and art competitions and scholarship programs offered to our students such as ACEP Scholarship Program in Australia.

Sincere ‘thank you’ to those ACEP families who made this day a great success and we are all looking forward to the next ACEP Night event in 2018.

DSC_1577
DSC_1581
DSC_1583
DSC_1586
DSC_1588
DSC_1589
DSC_1596
DSC_1597
DSC_1600
DSC_1603
DSC_1605
DSC_1607
DSC_1608
DSC_1610
DSC_1615
DSC_1617
DSC_1619
DSC_1624
DSC_1625
DSC_1628
DSC_1629
DSC_1630
DSC_1634
DSC_1638
DSC_1639
DSC_1643
DSC_1644
DSC_1652
DSC_1653
DSC_1660
DSC_1662
DSC_1665
DSC_1676
DSC_1677
DSC_1698
DSC_1700
DSC_1702
DSC_1706
DSC_1707
DSC_1709
DSC_1712
DSC_1717
DSC_1723
DSC_1724
DSC_1731
DSC_1742
DSC_1749
DSC_1753
DSC_1755
DSC_1759
DSC_1760
DSC_1766
DSC_1773
DSC_1778
DSC_1780
DSC_1784
DSC_1786
DSC_1788
DSC_1790
DSC_1793
DSC_1801
DSC_1804
DSC_1815
DSC_1831
DSC_1842
DSC_1849
DSC_1849
DSC_1851
DSC_1854
DSC_1870
DSC_1871
DSC_1873
DSC_1883
DSC_1884
DSC_1889
DSC_1893
DSC_1899
DSC_1908
DSC_1920
DSC_1924
DSC_1933
DSC_1940
DSC_1951
DSC_1956
DSC_1963
DSC_1965
DSC_1973
DSC_1986
DSC_1988
DSC_2002
DSC_2006
DSC_2008
DSC_2011
DSC_2014
DSC_2015
DSC_2017
DSC_2022
DSC_2024
DSC_2026
DSC_2028
DSC_2033
DSC_2036
DSC_2042
DSC_2043
DSC_2048
DSC_2050
DSC_2052
DSC_2056
DSC_2059
DSC_2062
DSC_2065
DSC_2068
DSC_2072
DSC_2074
DSC_2079
DSC_2082
DSC_2083
DSC_2086
DSC_2090
DSC_2092
DSC_2095
DSC_2098
DSC_2100
DSC_2104
DSC_2108
DSC_2111
DSC_2114
DSC_2117
DSC_2127
DSC_2135
DSC_2144
DSC_2146
DSC_2148
DSC_2148
DSC_2149
DSC_2152
DSC_2157
DSC_2163
DSC_2177
DSC_2189
DSC_2194
DSC_2199
DSC_2209
DSC_2214
DSC_2216
DSC_2224
DSC_2229
DSC_2243
DSC_2244
DSC_2248
DSC_2260
DSC_2261
DSC_2272
DSC_2276
DSC_2282
DSC_2285
DSC_2286
DSC_2314
DSC_2324
DSC_2412
DSC_2427
DSC_2430
DSC_2441
DSC_2459
DSC_2461
DSC_2470
DSC_2472
DSC_2474
DSC_2516
DSC_2528
DSC_2550
DSC_2554
DSC_2557
DSC_2560
DSC_2562
DSC_2567
DSC_2570
DSC_2572
DSC_2587
DSC_2602
DSC_2609
DSC_2613
DSC_2618
DSC_2621
DSC_2646
DSC_2647
DSC_2658
DSC_2665
DSC_2711
DSC_2737
DSC_2764
DSC_2775
DSC_2815
DSC_2339
DSC_2346
DSC_2354
DSC_2355
DSC_2364
DSC_2373
DSC_2393
DSC_2397
DSC_2411
th ไทย
X