• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ผลการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาหมากล้อม จังหวัสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

การคัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษา 7 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จ.อุดรธานี
ผลการคัดเลือกได้ตัวแทนจังหวัสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
ด.ช.ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล
ผ่านการคัดเลือก ประเภท บุคคลชาย
ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธรังษี
ด.ช.ปรินท์  หวังพิชญสุข
ด.ช.ธนบดี  ศิริชัยเกษม
ผ่านการคัดเลือกประเภททีมชาย
เขียนข่าวโดย:มิสนลัทพร  แก้วประทุมรัสมีผู้ดูแลโครงการหมากล้อมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

 

54479
54480
54481
54482
S__46391390
S__46399491
th ไทย
X