• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019

งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน ACEP CUP 2019 ระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ชนิดกีฬาได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน (ชาย)  และการแข่งขันวิ่ง Battle Circuit Running (หญิง) ซึ่งในการจัดกิจกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้นักเรียนที่มีใจรักกีฬาได้แสดงความสามารถและทักษะเต็มที่ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง มีความอดทน ฝึกการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และด้านกีฬา

และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 งานกีฬา ได้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ACEP CUP 2019 โดยมี มาสเตอร์ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ มาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการจับฉลาก มิสกุลจิรา คงสี หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 มิสวรัณยา พัฒนะ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 Mr.David Barker และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น Y.1 – Y.6 เข้าร่วมการจับฉลากในครั้งนี้ด้วย

กติกาการแข่งขันฟุตบอล >>> Click Here

กติกาการแข่งขันวิ่ง >>> Click Here

ตารางแข่งขันทั้งหมด (รายวัน) >>> Click Here

ตารางแข่งขันฟุตบอล 5 คน >>> Click Here

ตารางแข่งขันวิ่ง 4 คน Battle Circuit Running >>> Click Here

รูปแบบการแข่งขันวิ่ง >>> Click Here

 

DSC_1188
DSC_1201
DSC_1192
DSC_1195
DSC_1194
DSC_1259
DSC_1252
DSC_1248
DSC_1243
DSC_1230
DSC_1229
DSC_1228
DSC_1227
DSC_1223
DSC_1221
DSC_1220
DSC_1217
DSC_1215
DSC_1213
DSC_1210
DSC_1199
DSC_1271
DSC_1269
DSC_1266
DSC_1264
DSC_1260
DSC_1276
DSC_1275
th ไทย
X